இயேசுவையே துதி செய் நீ மனமே இயேசுவையே துதிசெய்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இயேசுவையே துதி செய் நீ மனமே

இயேசுவையே துதிசெய் - கிறிஸ்தேசுவையே


1. மாசணுகாத பராபர வஸ்து

நேசகுமாரன் மெய்யான கிறிஸ்து


2. அந்தரவான் தரையுந் தரு தந்தன்

சுந்தர மிகுந்த சவுந்தரா நந்தன்


3. எண்ணின காரியம் யாவு முகிக்க

மண்ணிலும் விண்ணிலும் வாழ்ந்து சுகிக்க