அன்னை மரியாம் மாதாவுக்கு மங்களம் பாடிடுவோம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அன்னை மரியாம் மாதாவுக்கு மங்களம் பாடிடுவோம்

நாமிந்த வேளையில் ஒன்றாய்க் கூடி வாழ்த்திப் போற்றிடுவோம்


1. அருள் நிறைந்த அம்மணி அகில லோக நாயகி -2

ஆண்டவனின் அன்புத் தாயும் நீ (எங்கள் அன்னையே) -2

காத்திடும் எங்கள்


2. அமல உற்பவம் நீயன்றோ அடைக்கலமும் நீயன்றோ -2

அகிலம் ஆளும் தேவதாயும் நீ (எங்கள் அன்னையே) -2

காத்திடும் எங்கள்


3. துன்பத்தில் துணை நீயன்றோ துயரம் துடைக்கும் தாயன்றோ

தூய்மை என்னும் லீலி மலரும் நீ (எங்கள் அன்னையே) -2

காத்திடும் எங்கள்