கையளிக்கின்றேன் இறைவா எந்தன் மெய்ப்பொருள் ஆவி அனைத்தையும் உமக்கு

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


கையளிக்கின்றேன் இறைவா எந்தன்

மெய்ப்பொருள் ஆவி அனைத்தையும் உமக்கு


1. வாழ்க்கையைவிட எந்தன் வளமையைவிட உந்தன்

அருள்நிலை ஒன்றே மேலானதே (2)

வாழ்க்கையில் உம்மை வாழ்த்துவது - 2 எல்லா

வரங்களையும்விட மேலானதே


2. செழுமையும் கொழுமையும் பெறுவது போல் எந்தன்

இதயமும் உமது முன் நிறைவு பெறும் (2)

முழுமை என் உள்ளமதை நிரப்பிடவே - 2 என்நாவில்

மகிழ்ச்சியின் புகழ்ச்சியின் பாடல் எழும்