அன்னையே அம்மா மரியே அன்பும் அருளும் நீயே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அன்னையே அம்மா மரியே அன்பும் அருளும் நீயே - 2

வாழியவே வாழியவே வானோர் போற்றும் தாயே -2


1. மீட்பரின் பாதையில் சென்றவளே

மேலவன் திருவுளம் வாழ்ந்தவளே (2)

இகமதில் இருப்பவர் எம் துணையே

எங்களின் இனியநல் இறையன்னையே


2. நூறாண்டு காலமாய் எமக்காக மாறா அன்பினைத் தந்தவளே -2

பெரம்பூரில் பேறுடன் திகழ்பவளே

பேரருள் தாராய் எம் லூர்தன்னையே