மனிதம் மலர்ந்திட வேண்டும் மனித மாண்புகள் உயர்ந்திட வேண்டும்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


மனிதம் மலர்ந்திட வேண்டும்

மனித மாண்புகள் உயர்ந்திட வேண்டும் (2)

இறைமையின் சாயலே மனிதம் மனிதம்

அதன் நிறைவினில் இறைமை மலருமே - 2


1. உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் வேற்றுமை ஒழிந்தால்

மனிதம் நிறைவாகும்

சமத்துவம் மலரும் சரித்திரம் படைத்தால்

இறைமை புலனாகும் (2)

ஏழ்மையும் துன்பமும் இங்குண்டு

எழுவோம் இணைவோம் அன்புகொண்டு (2)

துன்பத்தில் துணையாய் இன்பத்தில் இணையாய்

மனிதம் மலர்ந்திட மனம் திறப்போம் -2


2. வறுமையில் வாழ்வோர் விழிநீர் துடைத்தால்

மனிதம் நிறைவாகும்

இறைமொழி கேட்டு இருப்பதைப் பகிர்ந்தால்

இறைமை புலனாகும் (2)

உண்மையும் நீதியும் ஒளிரட்டுமே

பரிவும் பாசமும் மிளிரட்டுமே (2)

வேதங்கள் எல்லாம் வீதியில் வந்து

மனிதம் மலர்ந்திட மாறட்டுமே -2