பலிப்பீடம் தேடி வருகின்றேன் திருப்பாதம் வணங்கித் தருகின்றேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


பலிப்பீடம் தேடி வருகின்றேன்

திருப்பாதம் வணங்கித் தருகின்றேன் (2)

சுகம் தினம் தரும் அருள் ஒளி பெற

உள்ளதெல்லாம் தருவேன் தருவேன் நான் தருவேன் - 2


1. படைத்தவன் நீயன்றோ உம் படைப்பின் வியப்பும் நானன்றோ -2

கொடுத்தவன் நீயன்றோ -2 உள்ளதெல்லாம் தருவேன்

தருவேன் நான் தருவேன் - 2


2. எளியவன் நானன்றோ என் வாழ்வும் வழியும் நீயன்றோ -2

மகிழ்பவன் நானன்றோ 2 உள்ளதெல்லாம் தருவேன்

தருவேன் நான் தருவேன் - 2