உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் திருச் செம்மறியே! எம் மேல் இரக்கம் வையும்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் திருச் செம்மறியே!

எம் மேல் இரக்கம் வையும்


உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் திருச் செம்மறியே!

எம் மேல் இரக்கம் வையும்


உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் திருச் செம்மறியே!

எமக்கு அமைதி அருளும்.