அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா - 3

அவர் நம் பிணிகளை ஏற்றுக்கொண்டார்; நம் சுமைகளைத் தாங்கிக்கொண்டார்

அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயாஅல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா - 2

அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க; ஆண்டவர் உம்முடனே

பெண்களுக்குள் பேறுபெற்றவர் நீரே

அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா - 2