உன்னத தேவனவர் நம்மைப் 92


உன்னத தேவனவர் நம்மைப் படைத்தவர்

ஆள்பவர் ஆண்டவர் அவரே (2) உன்னத தேவனவர்


1. காலையும் மாலையும் கடவுளின் மேன்மையைப்

பாடுதல் நல்லதுவே (2)

கனிவுடன் பாடலில் வீணையும் - 2 மீட்டிட பாடுதல் நல்லதுவே


2. ஆண்டவர் மாபெரும் செயல்கள் அனைத்தும்

அறிவிலி அறிவதில்லை (2)

பாவிகள் செழிப்புடன் வாழ்ந்திருந்தாலும் -2

பாவங்கள் அவர்களை விடுவதில்லை


3. மகிழ்வுறும் செய்தியை என் மனம் குளிர

இறைவன் எனக்களித்தார் (2)

மாமரம் கேதுரு போலவே வளர்ந்து -2

நீதியில் வாழ்ந்திடச் செய்கின்றார்