ஆண்டவரை நான் போற்றிடுவேன் 34

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆண்டவரை நான் போற்றிடுவேன் என்றும்

ஆண்டவரை நான் போற்றிடுவேன் (2)


1. ஆண்டவரை நான் போற்றிடுவேன் என்றும்

அவர் புகழை நானும் பாடிடுவேன் (2)

என் ஆன்மா அவரில் பெருமைகொள்ளும் -2

எளியவர் இதைக்கேட்டு மகிழ்வாராக -2


2. ஆண்டவரை நம்பி வாழ்வோரை சுற்றி

ஆண்டவர் தூதர் என்றும் காத்திடுவார் (2)

ஆண்டவர் எவ்வளவோ இனியவரே -2 என்று

சுவைத்துப்பாருங்கள் -2

ஆண்டவர் எவ்வளவோ இனியவரே என்று