ஆண்டவரே உம்மை நோக்கி 25

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆண்டவரே உம்மை நோக்கி

என்னுள்ளத்தை உயர்த்துகின்றேன் (2)


1. ஆண்டவரே உம் பாதைகளை அறியச் செய்தருளும்

உமது வழியை எனக்கு இன்று கற்பித்து அருளுமே

உமது உண்மை நெறியில் என்றும் என்னை நடத்துமே

ஏனெனில் எனது மீட்பராம் கடவுள் நீரே


2. ஆண்டவரே நல்லவர் நேர்மையுள்ளவர்

பாவிகட்கு நல்வழியை அவரே கற்பிக்கின்றார்

எளியோரை நேரிய வழியில் அவரே நடத்துகின்றார்

எளியோர்க்குத் தமது வழிகளை அவரே கற்பிக்கின்றார்