ஆண்டவரே எம் ஆண்டவரே 16

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆண்டவரே எம் ஆண்டவரே

உம்மிடம் அடைக்கலம் புகுந்தேன் - 2

உயிராய் நீர் காக்கும் போது (2) எனக்கு என்ன கவலை - 2


1. வீழ்ந்த நேரங்களில் கரம் நீட்டுகின்றீர்

வாழும் வழிகளையே எனக்குக் காட்டுகின்றீர்

நீரே எந்தன் மீட்பின் கிண்ணம் - (2)

எனது உரிமைச் செல்வம் - 2


2. துன்ப வேளைகளில் எனக்கு துணையாய் இருப்பீர்

சோர்ந்த என் மனதை நீர் தேற்றி விடுவீர்

நீரே என்றும் இதய நண்பன் (2)

எனது வாழ்வின் தலைவன் - 2