இறைவா உம் இல்லத்திலே 15

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இறைவா உம் இல்லத்திலே தங்கி வாழ்வோர் யார்?

இறைவா உம் திருமலையில் குடியிருப்போர் யார்? (2)


1. மாசற்ற வாழ்க்கை நடத்துபவன்

நீதி நியாயத்தில் நிலை நிற்பவன்

இதயத்தில் நேரியவை தியானிப்பவன் - 2


2. நாவால் எப்பழிச் சொல்லும் கூறாதவன்

அயலானுக்குத் தீமை செய்யாதவன்

பிறரைப் பழித்து உரைக்காதவன் - 2


3. தீயோரை இழிவாகக் கருதுபவன்

ஆண்டவருக்கு அஞ்சுவோரை உயர்வாக மதிப்பவன்

தனக்குத் துன்பம் வந்தாலும் தந்த வாக்குறுதியை மீறாதவன் - 2