ஆமென் அல்லேலூயா மகத்துவத் தம்பராபரா

ஆமென் அல்லேலூயா மகத்துவத் தம்பராபரா;
ஆமென் அல்லேலூயா ஜெயம் ஜெயம் அனந்த தோத்திரா 

ஓம் அனாதி தந்தார், வந்தார் , இறந்
துயிர்த்தெழுந்தாரே, உன்னதமே - 

1. வெற்றிகொண் டார்ப்பரித்து - கொடும்வே
தானத்தைச் சங்கரித்து - முறித்து;
பத்ராசனக கிறிஸ்து - மரித்து
பாடுபட்டுத் தரித்து , முடித்தார் - ஆமென்

2. சாவின் கூர் ஒடிந்து , மடிந்து
தடுப்புச் சுவர் இடிந்து - விழுந்து
ஜீவனே விடிந்து - தேவாலயத்
திரை ரண்டாய்க் கிழிந்து ஒழிந்தது - ஆமென்

3. வேதம் நிறைவேற்றி - மெய்தோற்றி,
மீட்டுக் கரையேற்றி - பொய்மாற்றி,
பாவிகளைத் தேற்றி - கொண்டாற்றி
பத்ராசனத் தேற்றி வாழ்வித்தார் - ஆமென்