அன்பே பிரதானம் - சகோதர அன்பே பிரதானம் ***

அன்பே பிரதானம் - சகோதர
அன்பே பிரதானம்

1. பண்புறு ஞானம் பரம நம்பிக்கை,
இன்ப விஸ்வாசம் இவைகளிலெல்லாம் - அன்பே

2. பலபல பாஷை படித்தறிந்தாலும்,
கல கல வென்னும் கைம்மணியாமே - அன்பே

3. என் பொருள் யாவும் ஈந்தளித்தாலும்,
அன்பிலையானால் அதிற்பயனில்லை - அன்பே 

4. துணிவுடனுடலைச் சுடக்கொடுத்தாலும்,
பணிய அன்பில்லால் பயனதில்லை - அன்பே

5. சாந்தமும் தயவும் சகல நற்குணமும்,
போந்த சத்தியமும் பொறுமையுமுள்ள - அன்பே

6. புகழிறு மாப்பு பொழிவு பொறாமை,
பகைய நியாயப் பாவமுஞ் செய்யா - அன்பே

7. சினமடையாது தீங்கு முன்னாது,
தினமழியாது தீமை செய்யாது - அன்பே

8. சகலமுந் தாங்கும் சகலமும் நம்பும்,
மிகைபட வென்றும் மேன்மை பெற்றோங்கும் - அன்பே