திரி முதல் கிருபாசனனே சரணம் ***

1. திரி முதல் கிருபாசனனே சரணம்!
ஜெக தல ரட்சக தேவா சரணம்!
தினம் அனுதினம் சரணம் - கடாட்சி!
தினம் அனுதினம் சரணம் - சருவேசா!

2. நலம் வளர் ஏக திரித்துவா, சரணம்!
நமஸ்கரி உம்பர்கள் நாதா, சரணம்
நம்பினேன் இது தருணம் - தருணம்
நம்பினேன், தினம் சரணம் - சருவேசா!

3. அருவுருவே, அருளரசே, சரணம்!
அன்று மின்று மென்றும் உள்ளாய் சரணம்!
அதிகுணனே தருணம் - கிரணமொளிர்
அருள் வடிவே சரணம் - சருவேசா!

4. உலகிட மேவிய உனதா, சரணம்
ஓர் கிருபாசன ஒளியே, சரணம்!
ஒளி அருள்வாய், தருணம் - மனுவோர்க்-கு
உத்தமனே, சரணம் - சருவேசா!

5. நித்திய தோத்திர நிமலா, சரணம்!
நிதி இஸ்ரவேலரின் அதிபதி, சரணம்!
நாதா, இது தருணம் - கிருபைக்கொரு
ஆதாரா சரணம் - சருவேசா!