தஸ்நேவிஸ் மாமரி தோத்தரிப்போம் என்றென்றுமே

தஸ்நேவிஸ் மாமரி தோத்தரிப்போம் என்றென்றுமே
என்றென்றுமே என்றென்றுமே
தஸ்நேவிஸ் மாமரியைத் தோத்தரிப்போம்
என்றென்றுமே என்றென்றுமே

1. தூய தாயின் சேவடி தோத்தரிப்போம் என்றென்றுமே
என்றென்றுமே என்றென்றுமே