10 தூய ஆவியானவர் ஆலயம், அனுமந்தன்பட்டி


தூய ஆவியானவர் ஆலயம்.

இடம் : அனுமந்தன்பட்டி.

மாவட்டம் : தேனி
மறை மாவட்டம் : மதுரை

நிலை: பங்குதளம்

கிளைகள் :
1.தூய செபஸ்தியார் ஆலயம், கார்க்கில் சிக்கயன்பட்டி,
2. தூய லூர்து அன்னை ஆலயம், புதுப்பட்டி.

குடும்பங்கள் : 300
ஞாயிறு திருப்பலி : காலை 06.00 மணிக்கு.

திருவிழா : மே மாதத்தில்.