© இந்த இணையதளத்திலுள்ள கட்டுரைகளும், புத்தகங்களும் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

சிந்தாயாத்திரை மாதா பிரார்த்தனை.

சுவாமி கிருபையாயிரும். 2
கிறிஸ்துவே கிருபையாயிரும். 2
சுவாமி கிருபையாயிரும். 2

கிறிஸ்துவே எங்கள் பிராத்தனையைக் கேட்டருளும்.
கிறிஸ்துவே எங்கள் பிராத்னையை நன்றாகக் கேட்டருளும்.

பரமண்டலங்களிலே இருக்கிற பிதாவாகிய சர்வேசுரா, எங்களை தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

உலகத்தை மீட்டு இரட்சித்த சுதனாகிய சர்வேசுரா, எங்களை தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

இஸ்பிரித்து சாந்துவாகிய சர்வேசுரா, எங்களை தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

அர்ச்சியசிஷ்ட தமத்திருத்துவமாயிருக்கிற ஏக சர்வேசுரா, எங்களை தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

அர்ச்சியசிஷ்ட மரியாயே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

சீவியர்களுடைய மாதாவாகிய திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

பரலோக ரோஜா நந்தவனமான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

உம்மை நம்பினவர்களுக்கு ஞானச் சீவிய ஊற்றான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

செயமடைவதற்குத் திருவிருதான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

ஞானத்தின் சாயலான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

செபதியானத்தின் திரு ஆலயமான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

அடைக்கலப் பேழையான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

உம்மை நம்பினவர்களுக்குத் துணையான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

எருசலேமின் மகிமைக் கிரீடமான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

விடியற்காலையின் நட்சத்திரமான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

சந்திரனைப் போல நிறைந்த அழகுள்ளவளான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

சூரியனைப் போல் பிரகாசிக்கின்றவளான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

சமுத்திரத்தின் நட்சத்திரமான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

சகல தீவினைகளிலேயும் நின்று, எங்களை இரட்சிக்க மன்றாடுகிற திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

எரிந்தும் வேகாத முள்மரமாக மோயீசன் கண்ட திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

சாலமோன் என்கிறவருடைய பத்திராசனமான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

தங்கமயமாயிலங்கும் உப்பரிகையான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

பசித்திருக்கிறவர்களுடைய ஜீவனமான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

வேதம் அடங்கிய பெட்டகமான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

முத்திரையிடப்பட்ட ஊற்றான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

பஞ்சம் படை நோய்களிலே ஆதரவான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

சீவியஞ்சுரக்கும் கிணறான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

அலைகடலில் திசை தப்பித் தேறுதலில்லாமல் திகைப்பவர்களுக்கு நல்வழியும் கரையுமான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

கப்பலேறித் தேசாந்திரியாயிருக்கிறவர்களை கைதூக்கி இரட்சித்துக் கொண்டு வருகிற திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே!

பரதேசமாகிய இவ்வுலகமெனும் ஆழியில் நின்ற ஆத்துமாக்களுக்குப் பரலோகக் கரையை காண்பிக்கும் வெளிச்ச வீடாகிய திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

ஏழைகளுக்கு இரங்கும் தாயாரான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

உத்தரிப்பு ஸ்தலத்திலே இருக்கிற தாயாரான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

உத்தரிப்பு ஸ்தலத்திலே இருக்கிற ஆத்துமாக்களுக்கு இளைபாற்றியான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

பராபரனின் பூஜ்ஜிய தேவாலயமான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

யாக்கோப் என்பவர் கண்ட ஏணியான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

சகல புண்ணியங்களிலும் ஞானப் கண்ணாடியான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

சூரியனை ஆடையாய்த் தரி;த்த பரம ஸ்தீரியான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

சந்திரனைப் பாதக் குடறாக அணிந்த தயாபரியான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

தெய்வீகத்தின் ஞானக்சுடராய் விளங்குகின்ற திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

உம்மை மன்றாடுகிறவர்களுக்கு அடைக்கல அன்னையான திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே! எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

உலகத்தின் பாவங்களைப் போக்குகின்ற சர்வேசுரனுடைய செம்மறிப் புருவையாகிய சேசுவே, எங்கள் பாவங்களைப் போக்கியருளும் சுவாமி.

உலகத்தின் பாவங்களைப் போக்குகின்ற சர்வேசுரனுடைய செம்மறிப் புருவையாகிய சேசுவே, எங்கள் மன்றாட்டை தயவாய்க் கேட்டருளும் சுவாமி.

உலகத்தின் பாவங்களைப் போக்குகின்ற சர்வேசுரனுடைய செம்மறிப் புருவையாகிய சேசுவே, எங்களை தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

இயேசுக்கிறிஸ்து நாதருடைய திருவாக்குத் தத்தங்களுக்கு நாங்கள் பேறுபெற்றவர்களாக இருக்கத் தக்கதாக, திவ்விய சிந்தாயாத்திரை மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

செபிப்போமாக.

நித்திய பிதாவாகிய சர்வேசுரா, முத்திப்பேறு பெற்ற பரிசுத்த கன்னி மரியாயைக் குறித்து மன்றாடுகிற நாங்கள் அந்த உத்தம நாயகியின் வேண்டுதலினால் இந்தப் பரதேசயாத்திரையில் நேரிடுஞ் சகல ஆபத்துக்களிலும் நின்று காக்கப்பட்டு, சத்திய சன்மார்க்கத்திலே தவறுதலின்றி நடந்து நன்மரணத்தையும் நித்திய மோட்சானந்த பாக்கியத்தையும் கண்டடைய அனுக்கிரகம் பண்ணியருளும். இந்த மன்றாட்டுக்களை எல்லாம் எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துநாதருடைய திருமுகத்தைப் பார்த்துக் தந்தருளும்.

ஆமென்.