© இந்த இணையதளத்திலுள்ள கட்டுரைகளும், புத்தகங்களும் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

பனிமய மாதா பிரார்த்தனை.

சுவாமி கிருபையாயிரும். 2
கிறீஸ்துவே கிருபையாயிரும். 2
சுவாமி கிருபையாயிரும். 2

கிறீஸ்துவே எங்கள் பிரார்த்தனையைக் கேட்டருளும்.
கிறீஸ்துவே எங்கள் பிரார்த்னையை நன்றாகக் கேட்டருளும்.

பரமண்டலங்களிலே இருக்கிற பிதாவாகிய சர்வேசுரா, எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

உலகத்தை மீட்டு இரட்சித்த சுதனாகிய சர்வேசுரா, எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

இஸ்பிரித்துசாந்துவாகிய சர்வேசுரா, எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

அர்ச்சியசிஷ்ட தமத்திருத்துவமாயிருக்கிற ஏக சர்வேசுரா, எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

சர்வலோக சராசரங்களையும் படைக்கும் முன்னே சர்வேசுரனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

தீயை உமிழ்ந்து தீக்குணங்களையே செய்கிற ஆதிசர்ப்பத்தின் தலையை நொறுக்கி நசுக்கிய திவ்விய தஸ் நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

குளிர்ந்த நிலவைப் பொழியும் சந்திரனைப் பாத தாமரையால் மிதித்த திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

அடர்ந்த இருளை நீக்கும் செஞ்சுடராகிய ஆயிரங் கதிரோனை ஆடையாகத் தரித்திலங்கும் திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

பன்னிரண்டு விண்மீன்களைத் திருமுடியின் மகுடமாய்ச் சூடி விளங்கும் திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

மகாதீர்க்கத்தரிசிகளால் முன்னமே அறிவிக்கப்பட்ட மோட்ச அலங்காரியான திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

பிசாசு அணங்குகள் நடுங்கிப் பதுங்கும் பரிசுத்த நாமலங்காரியாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

ஆறு மூன்று மகுடாதிபதிகளின் குல விளக்காய் விளங்கும் திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

வலம்புரி உயிர்த்த வெண்முகத்தைப் பார்க்கிலும் மகா அலங்காரம் பொருந்திய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

சகலவரப்பிரசாதங்களும் மலிந்த சம்பூரண அலங்காரியாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

தாவீதரசரின் திருமுடியில் துவங்கிய ஜீவரெத்தினமாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

அருள் நிறைந்தவளே வாழ்கவென்று தேவதூதனால் வாழ்த்தித் துதிக்கப்பட்ட  திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

பரலோக பூலோக பாதாள லோகமென்னும் திரிலோகங்களிலும் அடங்காத தேவாதி தேவனைத் திருவுதிரத்திலடக்கித் தாங்கிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

கொடுங்கோலனாகிய ஏரோதரசனின் கொலை பாதகத்துக்கஞ்சி குழந்தையாயிருந்த உலக இரட்சகரை எகிப்து தேசத்திற்குக் கொண்டுபோய் இரட்சித்தவளாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

மகோன்னத பரிசுத்த கோதுமை அப்பத்தின் மாதாவாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

அக்கினிக்குள் வேகாத அழகிய முட்செடியில் தோன்றிய அசரீரி வாக்கியத்தின் திருமகளாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

அப்போஸ்தலர்கள் மேலிறங்கிய சிவந்த அக்கினி நாக்கு உருவத்தின் அமல பத்தினியாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

பூலோக ஆசைகளை வெறுத்து மேலோக ஆசை கொண்ட வேதசாட்சிகளின் திடதைரியமான திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

பாவ துர்க்கந்தம் ஒழிக்கும் பரிமளத் தந்த மயமாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

பேய்க் குணங்கொண்ட படைகளைச் சிதறடிக்கும் வாளாயுதமாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

வேத விரோதமாய்ப் பாரும் அடர்ந்த கார் மேகங்களைத் துரத்தி அழிக்கும் பிரசண்டமாருதமாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

சத்தியத் திருச்சபையின் ஆறுதலின் வச்சிரத் தூணாகிய திவ்விய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

மோட்ச சாம்ராஜ்யத்தின் வெற்றித் தூணாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

சன்னியாசிகளுக்கும் கன்னியாஸ்த்ரிகளுக்கும் முன் மாதிரிகையாகும் கற்பலங்காரம் நிறைந்த திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

சர்வலோகங்களையும் பரிபாலிக்க நாம் அதிகாரமுடையோம் எனக் காண்பிக்க சர்வலோகநாயகனைத் திருக்கரத்தில் ஏந்தியிலங்கும் திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

உலக மீட்பராகிய உமது குமாரன் ஞானஸ்நானம் பெற்ற நன்னீர் நிறைந்த யோர்தான் நதியாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

ஆதித்தாய் தந்தை செய்த தோஷத்தை நீக்கி, அடைபட்டிருந்த மோட்சகபாடத்தைத் திறந்தருளிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

சத்திய வேதத்தை தூஷித்து அலையும் பதிதரின் பொல்லாத நாவிற்கு ஆணியாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

பாவங்களுக்காய்ப் பரிந்து பேசிபரகதி கொடுக்கும் வரம் நிறைந்த பாவிகளின் அடைக்கலமாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

கடலிலும் வனத்திலும் வருந்தும் பக்தர்களுக்கு வலியதரிசனையாகி அவர்கள் ஆபத்தில் அகமகிழ்வோடு உதவி புரியும் அபயமாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

தீராத நோயாளிகளுக்கு உத்தம ஒளஷதமாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

வாடாத திவ்விய மணம் வீசும் புஷ்பமாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

அழுகண்ணீர்களின் அழியாத பாக்கியமாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

மகாத்துமாக்களின் மகத்துவம் தங்கிய நல்ல ஆலோசனையாகும் திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

தரும் வான்களின் விசேஷ தயாளமாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

பொறுமையின் குன்றாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

தாழ்ச்சியின் பொக்கிஷமாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

நவவிலாச சம்மனசுக்களின் மகிமை மிகுந்த அரசியாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

சத்திய வேக இராஜாக்களுக்குள் மேதானத்தை வளர்க்கும் சக்கரவர்த்தினியாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

பரலோக சக்கரவர்த்தியின் அமல பத்திராசனமாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

கொள்ளை நோயை விலக்கும் வல்லபம் வாய்ந்த மகா பண்டிகையாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

சர்வலோகநாயகன் சொன்ன சத்திய வாக்கியத்தின் சாட்சியாகிய வானமண்டலத்தில் பிரகாசிக்கும் பச்சை வில்லாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

வெண்பொன்னை நிகர்த்த பனிமயமாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

நீலோற்பவத்தைப் பழிக்கும் இரு நேத்திரங்களால் எங்களை எந்நாளும் ரட்சித்துக் காத்தருளும் காருண்ணிய தாயாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

சாதுக்களாகிய சகல புனிதர்களின் சதானந்தமாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

சிலுவை பத்திராசனத்தில் உயிர் விடுந் தருணம் உலக இரட்சகராகிய உமது திருமகனால் எங்களுக்குக் கையளிக்கப்பட்ட ஏக அடைக்கலத் தாயாகிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

உரோமை மாநகரில் பத்திரீஸ் அருளப்பருக்கும் அவர் மனைவிக்கும் பிரசன்னமாகி என்கலின் மலையில் ஒரு தேவாலயம் கட்டும்படி திருவாய் மலர்ந்தருளிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

பனி பெய்யக் கூடாத உஷ்ண காலத்தில் உறைபனியைப் பெய்வித்து ஆலயம் கட்ட இடத்தையும் அளவையும் காண்பித்தருளிய திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

பரிசுத்த திபேரியும் பாப்பரசருக்குத் தரிசனை தந்து அதிசயங்களைச் செய்தருளிய எஸ்கலின் மலை நாயகியான திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்.

உலகத்தின் பாவங்களைப் போக்குகின்ற சர்வேசுரனுடைய செம்மறிப் புருவையாகிய சேசுவே, எங்கள் பாவங்களைப் போக்கியருளும் சுவாமி.

உலகத்தின் பாவங்களைப் போக்குகின்ற சர்வேசுரனுடைய செம்மறிப் புருவையாகிய சேசுவே, எங்கள் மன்றாட்டை தயவாய்க் கேட்டருளும் சுவாமி.

உலகத்தின் பாவங்களைப் போக்குகின்ற சர்வேசுரனுடைய செம்மறிப் புருவையாகிய சேசுவே, எங்களை தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

எங்களுடைய எளிய விண்ணப்பங்கள் இறைவனால் அங்கீகரிக்கப்படும் பொருட்டு, திவ்விய தஸ்நேவிஸ் மாதாவே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும்.

செபிப்போமாக.

சர்வலோக கர்த்தாவும், உலக மீட்பருமாகிய உத்தம இயேசுவே! தேவரீரை மனித சுபாவத்தின்படியே பெறுமுன்னும், பெற்ற போதும், பெற்றதின் பின்னும் கன்னிமை குன்றாதிருக்க வரம் பெற்ற தேவரீருடைய திரு மாதாவின் பாதார விந்தங்களை அடைக்கலமாய்த் தேடிக் கொள்கிற அடியோர், அத்திரு மாதாவின் வல்லமையுள்ள மன்றாட்டினால் உலகம், சரீரம், பசாசென்னும் சத்துருக்களுடைய மாயையாதிய அந்தகாரத்துள் அகப்படாமல், தேவரீருடைய பரிசுத்த வரப்பிரசாதமாகிய திருச்சுடர் பரவிய இருதயங்களோடு இவ்வுலகத்தில் தேவரீருக்குப் பணி செய்து சதாகாலமும் பேரின்ப வீட்டில் அத்திருத்தாயாரோடும் சகல வானோர்களோடும் தேவரீரைத் தோத்தரித்து வாழ கிருபை புரிந்தருளும் சுவாமி. பிதாவோடும், தூய ஆவியோடும் சதாகாலமும் சீவியருமாய் இராட்சிய பரிபாலனம் பண்ணுகிறவருமாய் இருக்கிற ஆண்டவரே!

ஆமென்.