இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

அர்ச். பாப்பானவருக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் ஜெபம்

நமது சிரேஷ்ட மேற்றிராணியாராகிய (................) என்கிற நாமம் கொண்டிருக்கிற) அர்ச்சியசிஷ்ட பாப்பானவருக்காக வேண்டிக் கொள்வோமாக.

கர்த்தர் அவரை ஆதரித்துக் காப்பாற்றி இவ்வுலகில் பாக்கியவானாக்கி, அவருடைய சத்துராதிகளிடத்தில் அவரைக் கையளிக்காமல் இரட்சித்துக் கொள்ளுவாராக.

ஆமென்.