இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

அலுவல் தொடங்கும்போது

சர்வேசுரா சுவாமி, தேவரீருடைய திருநாமத்துக்குப் புகழ்ச்சி உண்டாகும்படிக்குத் துவக்கும் இந்த வேலையை முடிவுமட்டும் சேசுநாதருடைய புண்ணியங்களோடு உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறேன்.

ஆமென்.

(வேலை செய்யும்போது ஆண்டவரை இடைக்கிடையே நினைப்பாயாக.)