இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

THE BOOK OF LEVITICUS

Leviticus Chapter 1

Leviticus Chapter 2

Leviticus Chapter 3

Leviticus Chapter 4

Leviticus Chapter 5

Leviticus Chapter 6

Leviticus Chapter 7

Leviticus Chapter 8

Leviticus Chapter 9

Leviticus Chapter 10

Leviticus Chapter 11

Leviticus Chapter 12

Leviticus Chapter 13

Leviticus Chapter 14

Leviticus Chapter 15

Leviticus Chapter 16

Leviticus Chapter 17

Leviticus Chapter 18

Leviticus Chapter 19

Leviticus Chapter 20

Leviticus Chapter 21

Leviticus Chapter 22

Leviticus Chapter 23

Leviticus Chapter 24

Leviticus Chapter 25

Leviticus Chapter 26

Leviticus Chapter 27