© இந்த இணையதளத்திலுள்ள கட்டுரைகளும், புத்தகங்களும் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ கற்பு என் பொக்கிஷம்

ஆன்ம இரட்சண்யத்திற்காக இந்த புத்தகத்தை நமது இணையதளத்தில் பதிவேற்ற அனுமதி தந்த மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபைக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்!
பதிப்புரிமை காரணமாக வேறு தளங்களில் வெளியிட அனுமதி இல்லை.

பரிசுத்த கற்பின் மேன்மை

கற்பைக் காக்க மிகுந்த ஆவல் கொள்ளும் வாலிபர்களுக்கு

கற்பு

கற்பின் மேன்மை

கற்பைக் காப்பாற்ற வழி. 1. ஜெபம்

கற்பைக் காப்பாற்ற வழி. 2. தவம்

சம்மனசுக்களின் அப்பம்

பாவசமயங்களை விலக்கு

எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பாயிரு

அடிக்கடி பாவசங்கீர்த்தனம் செய்தல்

குருவானவரிடம் போ

சேசுவோடு சிநேகம்

அர்ச். கன்னிமரியம்மாள், பரிசுத்ததனத்தின் முன்மாதிரிகை

தேவதாய் உனது தாய்

மிகவும் வல்லமையுள்ள கன்னிகை

கற்பின் நிறைவு சரீரத்தில் பரிசுத்தம்

பார்வையில் பரிசுத்தம்

வார்த்தையில் பரிசுத்தம்

கேட்பதில் பரிசுத்தம்


பரிசுத்த கைகள்

பரிசுத்த இருதயம்

பிறருக்காக பரிசுத்தமாயிரு

கற்பிற்காக போராட்டம் - சோதனைகள்

கற்பிற்காக போராட்டம் - வெற்றி

மென்மேலும் பரிசுத்ததனம்