© இந்த இணையதளத்திலுள்ள கட்டுரைகளும், புத்தகங்களும் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ நித்தியத் தீர்வை

ஆன்ம இரட்சண்யத்திற்காக இந்த புத்தகத்தை நமது இணையதளத்தில் பதிவேற்ற அனுமதி தந்த மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபைக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்!
பதிப்புரிமை காரணமாக வேறு தளங்களில் வெளியிட அனுமதி இல்லை.

நித்தியத் தீர்வை!

தீர்க்கத்தரிசன வசனங்களை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம்!

நடுத்தீர்வையின் நாளில் கிறீஸ்துநாதர்!

இறுதி காலம் எப்படி இருக்கும்? அப்போது மக்கள் எப்படி இருப்பார்கள்?