இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ ஆன்மாவுக்குப் புத்துயிர் தந்து அதை பக்தி நெறியில் உறுதிப்படுத்தும் ஞான முயற்சிகளும் அறிவுரைகளும்

1. கீழ்க்கண்ட ஞான முயற்சிகளால் ஆண்டுதோறும் நம் வாக்குறுதிகளைப் புதுப்பிக்க வேண்டும்

2. கடவுள் நம்மைத் தம் ஊழியத்திற்கு அழைத்திருப்பது அவர் நம்மேல் கொண்ட அன்பின் சிறந்த அறிகுறி

3. நீ எவ்வளவு முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறாய் என்பதை ஆராய்ந்து அறிதல்

4. கடவுள் முன்னால் நாம் எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறோம் என்பதைப் பற்றிய ஆத்தும சோதனை

5. நம்மிடமே நாம் எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறோம் என்பதைப் பற்றிய ஆத்தும சோதனை

6. பிறரிடம் நாம் எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறோம் என்பதைப் பற்றிய ஆத்தும சோதனை

7. நம் ஆவல்களையும் பற்றுதல்களையும் பற்றிய ஆத்தும சோதனை

8. முந்திய ஆத்தும சோதனைக்குப் பிறகு செய்ய வேண்டிய நேச முயற்சிகள்

9. நம் நல்ல வாக்குறுதிகளைப் புதுப்பிக்கத் துணை செய்யும் கருத்துக்கள்

10. முதல் கருத்து: நம் ஆத்துமத்தின் மேன்மை

11. இரண்டாம் கருத்து: புண்ணியங்களின் மேன்மை

12. மூன்றாம் கருத்து: அர்ச்சியசிஷ்டவர்களின் எடுத்துக்காட்டு

13. நான்காம் கருத்து: நம் ஆண்டவராகிய சேசுநாதர் நமக்குக் காட்டும் அன்பு

14. ஐந்தாம் கருத்து: கடவுள் நம்மேல் கொண்ட, என்றும் குறைவற்ற அன்பு

15. முந்தின கருத்துக்களுக்குப் பிறகு செய்ய வேண்டிய நேச முயற்சிகள்

16. முந்தின ஞான முயற்சிகளுக்குப் பிறகு நம் உள்ளத்தை ஆட்கொள்ள வேண்டிய நல்லுணர்ச்சிகள்

17. இந்த நூலைப் பற்றி எழக் கூடிய ஓரிரண்டு கேள்விகளுக்குப் பதில்

18. முடிவுரை