© இந்த இணையதளத்திலுள்ள கட்டுரைகளும், புத்தகங்களும் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ ஏழு தலையான பாவங்கள்

Nihil Obstat:
William J. Blacet, J.C.L., Censor Librorum.

Imprimatur:
John P. Cody, S.T.D.

Bishop of Kansas City -St. Joseph. July 16, 1959.


ஏழு தலையான பாவங்கள்!

முன்னுரை!

ஆங்காரம்!

ஆங்காரத்திற்கு எதிரான தீர்வுகள்!

உலோபித்தனம் அல்லது பேராசை!

உலோபித்தனத்திற்கான தீர்வுகள்!

மோகம்!

கோபம்!

போசனப் பிரியம்!

காய்மகாரம்!

சோம்பல்!