இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ சோதனைகளை எதிர்த்துப் போராட உதவி புரியும் அறிவுரைகள்

1. பிறர் நம்மைப் பற்றி என்ன பேசிக் கொள்கிறார்கள் என்று நாம் கவலை கொள்ளுதல் தகாது

2. நாம் அஞ்சாநெஞ்சம் வாய்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும்

3. சோதனைகளின் தன்மை: சோதனைக்கும், சம்மதத்திற்குமுள்ள வேற்றுமைகள்

4. சோதனைகளுக்கும், சம்மதத்திற்குமுள்ள வேற்றுமையை விளக்க இரண்டு வரலாறுகள்

5. சோதனைகளால் துன்புறுத்தப்படும் ஆன்மாவிற்குச் சில ஆறுதல் மொழிகள்

6. சோதனையும், அதன் விளைவாக ஏற்படும் இன்பமும் பாவமாகக்கூடிய சூழ்நிலைகள்

7. பெரிய சோதனைகளை விலக்கும் வழிகள்

8. சிறிய சோதனைகளையும் நாம் விலக்க வேண்டும்

9. சிறிய சோதனைகளை வெல்லும் வழிவகைகள்

10. சோதனைகளை எதிர்த்துப் போராட நம் உள்ளத்தை எவ்வாறு உறுதிப்படுத்த வேண்டும்

11. மனக்கலக்கம்

12. மனத் துயரம்

13. ஆன்மாவிலும், புலன்களிலும் தோன்றும் ஆறுதல்களும் அவற்றை ஏற்றுக் கொள்ளும் முறைகளும்

14. ஞான வறட்சி

15. முன் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட உண்மைகளை விளக்க ஓர் எடுத்துக்காட்டு