புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

✠ மன்ரேசா ஞானப் பயிற்சிகள்

✠ இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் வாசகர்கள் படிக்க மட்டுமே! புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது போன்றவை அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறுபவர்கள் மீது section 13 of the Copyright Act 1957 சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.மேன்மை தங்கிய தூத்துக்குடி மேற்றிராணி ஆண்டவரின் மதிப்புரை

மேன்மை தங்கிய கோட்டார் மேற்றிராணி ஆண்டவரின் மதிப்புரை

முகவுரை

மூன்றாம் பதிப்பின் முகவுரை

தியான ஆரம்பப் பிரசங்கம்

முதற் பாகம்.

இரண்டாம் பாகம்.

மூன்றாம் பாகம்.

தியானம் நன்றாய்ச் செய்ய ஏதுவான புத்திகள்.

தியான யோசனை செய்யுமுன்னும், செய்யும் போதும் கவனிக்க வேண்டிய விவரங்கள்.

தியான முயற்சிகளை நன்றாய்ச் செய்யும்படி ஒவ்வொருவரும் செய்ய வேண்டிய தீர்மானங்கள்.

நாள் 1, தியானம் 1, அறநெறி அடிப்படை சத்தியம் - மனிதன் கதி.

நாள் 1, தியானம் 1, அறநெறி அடிப்படை சத்தியம் - முதல் பாகம்.

நாள் 1, தியானம் 1, அறநெறி அடிப்படை சத்தியம் - இரண்டாம் பாகம்.

நாள் 1, தியானம் 1, அறநெறி அடிப்படை சத்தியம் - மூன்றாம் பாகம்.

நாள் 1, தியானம் 2, சிருஷ்டிகளின் கதி, அதாவது சிருஷ்டிகளிருப்பதின் காரணம்.

நாள் 1, தியானம் 2, சிருஷ்டிகளின் கதி, அதாவது சிருஷ்டிகளிருப்பதின் காரணம். - முதல் பாகம்.

நாள் 1, தியானம் 2, சிருஷ்டிகளின் கதி, அதாவது சிருஷ்டிகளிருப்பதின் காரணம். - இரண்டாம் பாகம்.

நாள் 1, தியானம் 2, சிருஷ்டிகளின் கதி, அதாவது சிருஷ்டிகளிருப்பதின் காரணம். - மூன்றாம் பாகம்.

நாள் 1, தியானம் 3, ஆத்தும இரட்சணியம் மகா முக்கிய அலுவல்.

நாள் 1, தியானம் 3, ஆத்தும இரட்சணியம் மகா முக்கிய அலுவல் - முதல் பாகம்.

நாள் 1, தியானம் 3, ஆத்தும இரட்சணியம் மகா முக்கிய அலுவல் - இரண்டாம் பாகம்

நாள் 1, தியானம் 3, ஆத்தும இரட்சணியம் மகா முக்கிய அலுவல் - மூன்றாம் பாகம்.

நாள் 1, தியானம் 4, ஆத்தும இரட்சணிய அலுவலில் காலதாமதம் மகா மோசம்.

நாள் 1, தியானம் 4, ஆத்தும இரட்சணிய அலுவலில் காலதாமதம் மகா மோசம் - முதல் பாகம்

நாள் 1, தியானம் 4, ஆத்தும இரட்சணிய அலுவலில் காலதாமதம் மகா மோசம் - இரண்டாம் பாகம்

நாள் 1, தியானம் 4, ஆத்தும இரட்சணிய அலுவலில் காலதாமதம் மகா மோசம் - மூன்றாம் பாகம்

நாள் 2, தியானம் 1, மூன்று வகைப் பாவம்

நாள் 2, தியானம் 1, மூன்று வகைப் பாவம் - முதல் பாகம்.

நாள் 2, தியானம் 1, மூன்று வகைப் பாவம் - இரண்டாம் பாகம்

நாள் 2, தியானம் 1, மூன்று வகைப் பாவம் - மூன்றாம் பாகம்மரியாயே வாழ்க!

புத்தகம் கிடைக்குமிடம்:
மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை,
ரோசா மிஸ்திக்கா, 11/519, சகாயமாதாப்பட்டனம், இரண்டாவது தெரு, V.V.D. பள்ளி எதிரில், தூத்துக்குடி-628 002. போன்: 9487609983