© இந்த இணையதளத்திலுள்ள கட்டுரைகளும், புத்தகங்களும் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ மன்ரேசா ஞானப் பயிற்சிகள்

ஆன்ம இரட்சண்யத்திற்காக இந்த புத்தகத்தை நமது இணையதளத்தில் பதிவேற்ற அனுமதி தந்த மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபைக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்!
பதிப்புரிமை காரணமாக வேறு தளங்களில் வெளியிட அனுமதி இல்லை.

மேன்மை தங்கிய தூத்துக்குடி மேற்றிராணி ஆண்டவரின் மதிப்புரை

மேன்மை தங்கிய கோட்டார் மேற்றிராணி ஆண்டவரின் மதிப்புரை

முகவுரை

மூன்றாம் பதிப்பின் முகவுரை

தியான ஆரம்பப் பிரசங்கம்

முதற் பாகம்.

இரண்டாம் பாகம்.

மூன்றாம் பாகம்.

தியானம் நன்றாய்ச் செய்ய ஏதுவான புத்திகள்.

தியான யோசனை செய்யுமுன்னும், செய்யும் போதும் கவனிக்க வேண்டிய விவரங்கள்.

தியான முயற்சிகளை நன்றாய்ச் செய்யும்படி ஒவ்வொருவரும் செய்ய வேண்டிய தீர்மானங்கள்.

நாள் 1, தியானம் 1, அறநெறி அடிப்படை சத்தியம் - மனிதன் கதி.

நாள் 1, தியானம் 1, அறநெறி அடிப்படை சத்தியம் - முதல் பாகம்.

நாள் 1, தியானம் 1, அறநெறி அடிப்படை சத்தியம் - இரண்டாம் பாகம்.

நாள் 1, தியானம் 1, அறநெறி அடிப்படை சத்தியம் - மூன்றாம் பாகம்.

நாள் 1, தியானம் 2, சிருஷ்டிகளின் கதி, அதாவது சிருஷ்டிகளிருப்பதின் காரணம்.

நாள் 1, தியானம் 2, சிருஷ்டிகளின் கதி, அதாவது சிருஷ்டிகளிருப்பதின் காரணம். - முதல் பாகம்.

நாள் 1, தியானம் 2, சிருஷ்டிகளின் கதி, அதாவது சிருஷ்டிகளிருப்பதின் காரணம். - இரண்டாம் பாகம்.

நாள் 1, தியானம் 2, சிருஷ்டிகளின் கதி, அதாவது சிருஷ்டிகளிருப்பதின் காரணம். - மூன்றாம் பாகம்.

நாள் 1, தியானம் 3, ஆத்தும இரட்சணியம் மகா முக்கிய அலுவல்.

நாள் 1, தியானம் 3, ஆத்தும இரட்சணியம் மகா முக்கிய அலுவல் - முதல் பாகம்.

நாள் 1, தியானம் 3, ஆத்தும இரட்சணியம் மகா முக்கிய அலுவல் - இரண்டாம் பாகம்

நாள் 1, தியானம் 3, ஆத்தும இரட்சணியம் மகா முக்கிய அலுவல் - மூன்றாம் பாகம்.

நாள் 1, தியானம் 4, ஆத்தும இரட்சணிய அலுவலில் காலதாமதம் மகா மோசம்.

நாள் 1, தியானம் 4, ஆத்தும இரட்சணிய அலுவலில் காலதாமதம் மகா மோசம் - முதல் பாகம்

நாள் 1, தியானம் 4, ஆத்தும இரட்சணிய அலுவலில் காலதாமதம் மகா மோசம் - இரண்டாம் பாகம்

நாள் 1, தியானம் 4, ஆத்தும இரட்சணிய அலுவலில் காலதாமதம் மகா மோசம் - மூன்றாம் பாகம்

நாள் 2, தியானம் 1, மூன்று வகைப் பாவம்

நாள் 2, தியானம் 1, மூன்று வகைப் பாவம் - முதல் பாகம்.

நாள் 2, தியானம் 1, மூன்று வகைப் பாவம் - இரண்டாம் பாகம்

நாள் 2, தியானம் 1, மூன்று வகைப் பாவம் - மூன்றாம் பாகம்