இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ ஞான உபதேசக் கோர்வை 1

ஆரம்பக் குறிப்புகள்

I. கிறீஸ்தவன்

II. சிலுவை அடையாளம்

III. மெய்யான கிறீஸ்தவன்

IV. விசுவாசப் பிரமாணம்

V. வேதக் கற்பனைகள்

VI. தேவ வரப்பிரசாதத்தின் வழிமுறைகள்

VII. ஞானோபதேசம்

விசுவாசப் பிரமாணம்


I. சர்வேசுரன்

II. ஏக சர்வேசுரன்

III. அர்ச். தமதிரித்துவம்

IV. தேவ ஆட்கள்

V. அர்ச். திரித்துவத்தின் பரம இரகசியம்

VI. தேவ இலட்சணங்கள்

1. பொது வியாக்கியானம்

2. முதலாம் தேவ இலட்சணம்

3. இரண்டாம் தேவ இலட்சணம்

4. மூன்றாம் தேவ இலட்சணம்

5. நான்காம் தேவ இலட்சணம்

6. ஐந்தாம் தேவ இலட்சணம்

7. ஆறாம் தேவ இலட்சணம்

8. வேறு தேவ இலட்சணம்
2-ம் பிரிவு -  உலக சிருஷ்டிப்பின் பேரிலும், மனிதனுடைய கேட்டின் பேரிலும்

I. உலக சிருஷ்டிப்பு

II. தேவ பராமரிப்பு

III. சம்மனசுகள்

1.  பொது வியாக்கியானம்

2.  பசாசுகள்

3.  நல்ல சம்மனசுகள்

4.  காவலான சம்மனசுகள்

IV. மனிதன்

1.  மனிதனுடைய ஆத்துமம்

2.  மனிதனுடைய சரீரம்

3.  மனிதனுடைய கதி

4.  மனிதனுடைய ஆதி அந்தஸ்து

5.  மனிதனுடைய கேடு

6.  மனிதனுடைய இரட்சிப்பு
3-ம் பிரிவு - தேவசுதனுடைய மனித அவதாரத்தின்பேரில்


I. சேசுநாதர்சுவாமி (விசு.பிர.2-ம் பிரிவு)

II. மனித அவதாரம் (விசு.பிர.3-ம் பிரிவு) - பாகம் 1

II. மனித அவதாரம் (விசு.பிர.3-ம் பிரிவு) - பாகம் 2

III. சேசுநாதர் சுவாமியுடைய திருநாமம்

IV. தேவ மனிதன்

1.  சேசுநாதருடைய தெய்வீகம்

2.  சேசுநாதரின் மனுஷிகம்

     A. சேசுநாதருடைய சரீரம்

     B. சேசுநாதருடைய ஆத்துமம்

3.  சேசுநாதருக்குள்ள இரு சுபாவம்

      மனுஷாவதாரத்தின் பரம இரகசியம்

V. அர்ச். கன்னிமரியம்மாள் சர்வேசுரனுடைய தாய்
4-ம் பிரிவு - சேசுநாதருடைய பொது சீவியத்தின்பேரிலும், மனுஷ இரட்சணியத்தின்பேரிலும்


I. சேசுநாதருடைய சீவியம்

1.  அந்தரங்க சீவியம்

2.  வெளியரங்க சீவியம்

II. மனுக்குல இரட்சிப்பு (விசு.பிர.4-ம் பிரிவு)

1.  இரட்சணியத்தின் தன்மை

2.  இரட்சணியத்தின் விஸ்தாரம்

3.  சேசுநாதருடைய திருப்பாடுகளும், மரணமும்

4.  சேசுநாதருடைய அடக்கம்

5.  திருப்பாடுகளின்பேரில் வைக்க வேண்டிய பக்தி

III. பாதாளத்தில் இறங்குதல் (விசு.பிர.5-ம் பிரிவு)
5-ம் பிரிவு - சேசுக்கிறீஸ்துநாதர் உயிர்த்து மோட்சத்திற்கு எழுந்தருளினதின்பேரிலும், இஸ்பிரீத்துசாந்துவின் ஆகமனத்தின் பேரிலும்


I. சேசுநாதருடைய உயிர்ப்பு

II. சேசுநாதருடைய ஆரோகணம்(விசு.பிர.6-ம் பிரிவு)

III. சேசுவின் இரண்டாம் வருகை (விசு.பிர.7-ம் பிரிவு)

IV. இஸ்பிரீத்துசாந்து (விசு.பிர.8-ம் பிரிவு)

IV. இஸ்பிரீத்துசாந்து (விசு.பிர.8-ம் பிரிவு) தொடர்ச்சி...


I. திருச்சபை உண்டா என்பதின் உண்மையும், அதன் தன்மையும்

II. திருச்சபையின் தலைவர்

1.  சேசுக்கிறீஸ்துநாதர்

2.  அர்ச். இராயப்பர்

3.  அர்ச். பாப்பாண்டவர்

4.  மேற்றிராணிமார்கள்

III. ஏக திருச்சபை
7-ம் பிரிவு - மெய்யான திருச்சபையின் குணங்களின் பேரிலும் அதின் போதனையின் பேரிலும்


I. திருச்சபையின் குணங்கள்

1.  ஏகத்துவம்

2.  பரிசுத்தத்தனம்

3.  பொதுத் தன்மை

4.  அப்போஸ்தலத்துவம்

II. திருச்சபை இரட்சணியத்துக்கு ஏக வழி

III. திருச்சபைக்குரிய விசேஷ வரங்கள்

IV. வேதசத்தியங்களின் ஆதாரங்கள் - 1.  வேதப் புத்தகங்கள்

 2.   பாரம்பரியம்8-ம் பிரிவு - அர்ச்சியசிஷ்டவர்களுடைய சமுதீதப் பிரயோசனத்தின் பேரிலும், பாவப்பொறுத்தலின் பேரிலும்


I. சமுதீதப் பிரயோசனம்

II. பாவப் பொறுத்தல் (விசு.பிர. 10-ம் பிரிவு)


I. மரணம்

II. சரீர உத்தானம் (விசு.பிர. 11-ம் பிரிவு)

III. தனித்தீர்வை 

IV. உத்தரிக்கிற ஸ்தலம்
10-ம் பிரிவு - பொதுத் தீர்வையின் பேரிலும், நித்திய சீவியத்தின் பேரிலும்


I. பொதுத் தீர்வை

II. நித்திய சீவியம் (விசு.பிர. 12-ம் பிரிவு)

  1.  நரகம்

  2.  மோட்சம்அநுபந்தம்


சேசுவின் திரு இருதயப் பக்திமரியாயே வாழ்க!

புத்தகம் கிடைக்குமிடம்:
மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை,
ரோசா மிஸ்திக்கா, 11/519, சகாயமாதாப்பட்டனம், இரண்டாவது தெரு, V.V.D. பள்ளி எதிரில், தூத்துக்குடி-628 002. போன்: 9487609983