புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

✠ மாமரியைப் பற்றிய அறிவு

✠ இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் வாசகர்கள் படிக்க மட்டுமே! புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது போன்றவை அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறுபவர்கள் மீது section 13 of the Copyright Act 1957 சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

தமிழில் இந்தப் புத்தகம் இன்னும் அச்சிடப்படவில்லை. விசுவாசிகள் படித்து பயன்பெற மட்டுமே இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே பதிப்புரிமை காரணமாக வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கு அனுமதியில்லை.


முன்னுரை

அறிமுகம்

பரிசுத்த வேதம் சார்ந்த கண்ணோட்டத்தில் மாமரியைப் பற்றிய அறிவு

தப்பறையின் வரலாறு

தனிமனிதனின் மீதும், மனுஷீகத்தின் மீதும் இருக்கிற ஒரே கடமைபிரபஞ்சத்தைப் பற்றிய தெய்வீகத் திட்டத்தில் மாமரியின் பங்குபிரிவு 1. சர்வேசுரன் பிரபஞ்சத்தைப் படைத்தபோது, அவரது தெய்வீக மனதில் ஒரு திட்டம் இருந்ததா?

பிரிவு 2. சர்வேசுரன் பிரபஞ்சத்தைப் படைத்தபோது, அவரது தெய்வீக விருப்பம்!

பிரிவு 3. இந்த நோக்கத்திற்கான நிபந்தனைகள்!

பிரிவு 4. இந்தப் பிரச்சினைக்கான தீர்வு: மனிதாவதாரமும், அதன் நிபந்தனைகளும்!

பிரிவு 5. மனிதாவதாரத்திற்கான காரணங்கள்!

பிரிவு 6. கடவுளைப் பொறுத்த வரை மனிதாவதாரத்தின் விளைவுகள்!

பிரிவு7. சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஆட்களைப் பொறுத்த வரை  மனிதாவதாரத்தின் விளைவுகள்!

பிரிவு 8. வீழ்ச்சியும் மீட்பும்!அத். 2 இது வரை நாம் தியானித்தவற்றிற்கும் மாமரிக்கும் உள்ள தொடர்பு


பிரிவு 1 ஏற்கெனவே உலகிலுள்ள மனித இனத்திலிருந்து வார்த்தையானவர் மனித சுபாவத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியதன் அவசியம்

பிரிவு 2 ஒரு கன்னித் தாயாரிடமிருந்து வார்த்தையானவர் மனித சுபாவத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியதன் அவசியம்

பிரிவு 3 மாமரி முன்குறிக்கப்படுதல்அத். 3 மாமரி சர்வேசுரனுடைய மாதாவாக எப்படி இருக்க முடியும் என்பது பற்றி!


பிரிவு 1  இதிலுள்ள பிரச்சினை பற்றிய அறிக்கை

பிரிவு 2 கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையிலான ஐக்கியத்தின் பல்வேறு தரநிலைகள்

பிரிவு 2 பிரச்சினைக்கான தீர்வு

பிரிவு 1 நேரடி ஒத்துழைப்பிற்கான சாத்தியம்

பிரிவு 2 மூன்றாவது அம்சம் இருப்பதற்கான சாத்தியம்

பிரிவு 3 இந்த ஒத்துழைப்பின் அவசியம்

பிரிவு 2 மாமரிக்கு இவற்றைப் பொருத்திப் பார்த்தல்


மாமரியின் கதியின் உன்னத மகத்துவம்பிரிவு 1 கடவுளின் உத்தமதனங்களோடுள்ள தொடர்பில் தெய்வீகத்தாய்மையின் உன்னத மகத்துவம்

பிரிவு 2 தெய்வீகத் தாய்மை தன்னிலேயே கொண்டுள்ள  உன்னத மகத்துவம்

பிரிவு 3 மனிதாவதாரம் மற்றும் இரட்சணியம் ஆகிய பரம இரகசியங்களில் கடவுளோடு ஒத்துழைப்பவர்கள் என்ற முறையில் மாமரியின் உன்னத மகத்துவம்அத். 1 மாமரியின் தகுதியின் உத்தமதனம்


பிரிவு 1 இத்தகைய உத்தமதனத்தின் அவசியம்

பிரிவு 2  ஜென்மப் பாவத்திலிருந்து தனிப்பட்ட முறையில் விலக்கப்பட்டிருப்பதில் மாமரியின் இலட்சணங்கள்

பிரிவு 3 மாமரியின் சுபாவமான சத்துவங்களைப் பொறுத்த வரை எந்தப் பாவமும், அல்லது தவறுதலும் இல்லாதிருந்ததுஅத். 2 மாமரியின் சுபாவ இலட்சணங்கள்


பிரிவு 1 சுபாவக் கொடைகள்

பிரிவு 2 ஆத்துமத்தின் சுபாவக் கொடைகள் : புத்தி

பிரிவு 3 மாமரியின் சித்தத்தின் வலிமை

பிரிவு 4 மாமரி எல்லா விதத்திலும் அழகானதற்கு முற்றிலும் பொருத்தமானவர்களாகவும், அதன் மாபெரும் நிறைவேற்றமாகவும் இருந்தார்கள்அத். 3 சுபாவத்திற்கு மேலான இலட்சணங்கள்


பிரிவு 1 சுபாவத்திற்கு மேலான காரியம்

பிரிவு 2 தேவ இஷ்டப்பிரசாதம்

பிரிவு 3 இஸ்பிரீத்துசாந்துவின் கொடைகள்

பிரிவு 4 அசாதாரணமான சுபாவத்திற்கு மேலான வரப்பிரசாதம்அத். 4 மாமரிக்குப் பொருத்திக் காட்டுதல்


பிரிவு 1 மாமரிக்குப் பொருத்திக் காட்டுதல்

பிரிவு 2 இந்தக் கொள்கையின் விளைவு

பிரிவு 3 மாமரியின் வரப்பிரசாத அதிகரிப்பு - அதன் தனிச் சட்டம்
அத். 1:  தமத்திரித்துவ சர்வேசுரனுடனான தொடர்பில் மாமரியின் மகத்துவத்தின் விளைவுகள்பிரிவு 1 பிதாவாகிய சர்வேசுரனுடன் மாமரியின் உறவு

பிரிவு 2 தேவ சுதனோடு மாமரிக்குள்ள உறவு

பிரிவு 3 இஸ்பிரீத்துசாந்துவானவரோடு மாமரியின் உறவு

பிரிவு 1 மாமரி பிதாவை நிறைவு செய்கிறார்கள்.

பிரிவு 2 மாமரி நித்திய சுதனை முழுமைப்படுத்துகிறார்கள்.

பிரிவு 3 மாமரி இஸ்பிரீத்துசாந்துவானவரை முழுமைப்படுத்துகிறார்கள்

பிரிவு 4 கடவுள் அனைத்திற்கும் ஆதிகாரணராயிருக்கிறார் என்ற முறையில், அவருக்கேயுரிய ஆராதனை, மகிமையை அவருக்குச் செலுத்த உலகம் கடமைப்பட்டிருக்கிறது என்பதும், தெய்வீகத்தின் அளவற்ற மகத்துவத்திற்கு சிருஷ்டிகளால் செலுத்தப்படும் அந்த ஆராதனையும் மகிமையும் மாமரியின் வழியாகத் தகுதியுள்ளதாக்கப்பட்டது என்பதும்

பிரிவு 5 அது பலியின் உயரத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டது.

பிரிவு 6 எந்த ஒரு சிருஷ்டியிடமிருந்தும், அல்லது ஒட்டுமொத்தமாக எல்லா சிருஷ்டிகளிடமிருந்தும் தான் ஒருபோதும் பெற்றுக் கொள்ளாத அளவுக்கு, கடவுள் மாமரியிடமிருந்து ஒரு மகிமையைப் பெற்றுக்கொண்டார்!அத். 3 மனுக்குலம் தொடர்பாக மரியாயின் மேலான மகத்துவத்தின் விளைவுகள்


பிரிவு 1 இரட்சணியத்தைப் பற்றிய சிந்தனை

பிரிவு 2 மனிதன் புலன்களால் உணரப்படக்கூடிய ஒரு செயல்முறையால் காணப்படாததும், அரூபமானதுமான முந்திய நிலையில் மீண்டும் ஸ்தாபிக்கப்பட வேண்டும் - மாமரியின் ஊழியம்

பிரிவு 3 மனிதன் கடவுளின் மீதான அதீத பயத்திலிருந்து காப்பாற்றப்படவும், தேவ நம்பிக்கைக்குத் திரும்பக் கொண்டு வரப்படவும் வேண்டும்.

பிரிவு 3 கடவுளோடு சுபாவத்திற்கு மேற்பட்டதும், தனிப்பட்டதுமான உறவில் மனிதன் மீண்டும் ஸ்தாபிக்கப்பட வேண்டும். -   மாமரியின் ஊழியம்.

பிரிவு 4 மாமரியின் காரணமாக மனிதாவதாரம் மற்றும் மனித இரட்சணியத்தின் பரம இரகசியங்களிலிருந்து மனிதனுக்கு வந்த மற்ற சகல நன்மைகள்அத். 4 மாமரி தொடர்பாக அவர்களுடைய மகத்துவத்தின் விளைவுகள்


பிரிவு 1 மனிதர்களின் தாயான மாமரி

பிரிவு 2 சகல வரப்பிரசாதங்களின் மத்தியஸ்தியாகிய மாமரி


மாமரியின் பேறுபலனும் மகிமையும்

அத்தியாயம் 1


பிரிவு 1 பேறுபலனைப் பற்றிய விளக்கம்

பிரிவு 2 பேறுபலன்களுக்கான நிபந்தனைகள்

பிரிவு 3 பேறுபலனின் அளவுஅத். 2 மேற்கண்ட விதிகளின்படி மாமரியின் செயல்கள்பிரிவு 1 மாமரியின் பேறுபலனின் நீளமும், அதன்  பலதரப்பட்ட தன்மையும்

பிரிவு 2 செய்யப்பட்ட செயல்களின் வெளியரங்க மதிப்பிலிருந்து மாமரியின் பேறுபலனின் மேன்மை அல்லது, முதல் விதியால் தீர்மானிக்கப்படும் மாமரியின் பேறுபலன்

பிரிவு 3 இரண்டாவது விதியின் அடிப்படையில் மாமரியின் பேறுபலனைப் பற்றிய சிந்தனை

பிரிவு 4 மூன்றாவது விதியின் அடிப்படையில் மாமரியின் பேறுபலன்

பிரிவு 5 மாமரியின் பேறுபலன் நான்காம் விதியால் பரிசோதிக்கப்படுதல்அத். 3 மோட்சத்தில் மாமரியின் மகிமைபிரிவு 1 நித்தியப் பேரின்பத்தைப் பற்றிய பொதுவான சிந்தனையும், அதன் தனிச்சிறந்த உன்னதத் தன்மையும்

பிரிவு 2 தேவ காட்சி நீட்டிக்கப்படுதல்

பிரிவு 3 ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களின் சித்தமும், நேசமும், சந்தோஷமும்

பிரிவு 4 ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் அடையும் மாற்றம்

பிரிவு 5 பரலோகத்திலுள்ள ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஆத்துமங்களின் சந்தோஷம்

பிரிவு 6 மகிமையின் அளவு


அத். 4 இவை அனைத்தையும் மாமரிக்குப் பொருத்திப் பார்த்தல்.


முடிவு

திருச்சபையின் வேதபாரகர்கள் வேதாகம வாக்கியங்களுக்குத் தந்த பல்வேறு விளக்கங்கள்!நன்றி: இந்த புத்தகத்தை பதிவிட உதவிய திரு. மகிபன் அவர்களுக்கும், மொழிபெயர்த்த திரு. ரோஜர் மொந்த்தினி அவர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்.