புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

✠ சதி செய்யும் சாத்தான்

✠ இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் வாசகர்கள் படிக்க மட்டுமே! புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது போன்றவை அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறுபவர்கள் மீது section 13 of the Copyright Act 1957 சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

முன்னுரை

பேய் உண்டா? இல்லையா?

பேயுண்மை பற்றி விவிலியம்

பழைய ஏற்பாட்டில் பேயுண்மை

புதிய ஏற்பாட்டில் பேயுண்மை

பேயா? நோயா?

திருச்சபையின் போதனை

பாரம்பரியம்

பேயின் இயல்பு

அரூபிகளின் இயல்பு

வானதூதர்களின் பாவம்

என்ன பாவம்?

கெட்ட அரூபிகளின் கேடு

பேயின் செயல்திறம்

பேய்பிடித்தல்

பேய்பிடித்தலின் இன்னொரு வகை

பேயின் சூழ்ச்சி மட்டில் எச்சரிக்கை

சாத்தானும் தற்காலமும்

இக்காலத்துப் பேயின் சோதனை

இக்காலத்துப் பேய் பிடித்தவர்கள்

செபம்