இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ சதி செய்யும் சாத்தான்

முன்னுரை

பேய் உண்டா? இல்லையா?

பேயுண்மை பற்றி விவிலியம்

பழைய ஏற்பாட்டில் பேயுண்மை

புதிய ஏற்பாட்டில் பேயுண்மை

பேயா? நோயா?

திருச்சபையின் போதனை

பாரம்பரியம்

பேயின் இயல்பு

அரூபிகளின் இயல்பு

வானதூதர்களின் பாவம்

என்ன பாவம்?

கெட்ட அரூபிகளின் கேடு

பேயின் செயல்திறம்

பேய்பிடித்தல்

பேய்பிடித்தலின் இன்னொரு வகை

பேயின் சூழ்ச்சி மட்டில் எச்சரிக்கை

சாத்தானும் தற்காலமும்

இக்காலத்துப் பேயின் சோதனை

இக்காலத்துப் பேய் பிடித்தவர்கள்

செபம்