புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

✠ காவல் சம்மனசு

✠ இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் வாசகர்கள் படிக்க மட்டுமே! புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது போன்றவை அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறுபவர்கள் மீது section 13 of the Copyright Act 1957 சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

உத்தம மக்களை உருவாக்க - சங். ஜே. எம். நிக்கோலாஸ்.


காவல் தூதர்

காந்து நகரில் காவல் தூதர்

உல்லாசப் பயணம்

அவர் யார்?

ஆபத்து அகன்றது

நமது கடமைகள்

எது அதிக அருவருப்பானது?

காவல் சம்மனசானவரை நோக்கி செபம்

அர்ச். காவலான சம்மனசின் பிரார்த்தனை

காவல் சம்மனசானவருக்கு செபம்

பேர் கொண்ட அர்ச்சியசிஷ்டவரை நோக்கி செபம்

அர்ச். பிலோமினம்மாள் செபம்

பாத்திமா பரிகார செபம்

திவ்ய நற்கருணைக்கு நிந்தைப் பரிகாரமாக பாத்திமாவில் சம்மனசானவர் கற்பித்த செபம்