இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ காவல் சம்மனசு

உத்தம மக்களை உருவாக்க - சங். ஜே. எம். நிக்கோலாஸ்.


காவல் தூதர்

காந்து நகரில் காவல் தூதர்

உல்லாசப் பயணம்

அவர் யார்?

ஆபத்து அகன்றது

நமது கடமைகள்

எது அதிக அருவருப்பானது?

காவல் சம்மனசானவரை நோக்கி செபம்

அர்ச். காவலான சம்மனசின் பிரார்த்தனை

காவல் சம்மனசானவருக்கு செபம்

பேர் கொண்ட அர்ச்சியசிஷ்டவரை நோக்கி செபம்

அர்ச். பிலோமினம்மாள் செபம்

பாத்திமா பரிகார செபம்

திவ்ய நற்கருணைக்கு நிந்தைப் பரிகாரமாக பாத்திமாவில் சம்மனசானவர் கற்பித்த செபம்