இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ உலகின் இறுதிக்காலங்கள்

சேசுநாதர் மரியா வால்டோர்ட்டாவுக்கு 
வழங்கிய உரைகளின் சாராம்சம்.

அவிழ்த்து விடப்பட்ட மிருகம்

இறுதிக் காலங்கள் எதைப் பற்றியவை?

முதல் சங்கேதக் குறிப்பு

கடைசி அறுவடைக்கான பலியாகும் இரத்தம்

அந்த அடையாளம்

பொதுத் தீர்வை நாள் வரைக்கும் சேசுநாதர் மறுபடியும் வர மாட்டார்

மூன்றில் இரண்டு பங்கிற்கும் அதிகமாக

உண்மையான குருக்கள் எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கி<ர்களோ, அவ்வளவுக்கு அந்திக் கிறீஸ்துவின் காலம் குறுகியதாக இருக்கும்.

மோட்சத்திற்கும் நரகத்திற்குமிடையே போர்

கிறீஸ்துநாதரின் இரண்டாம் வருகையின் முன்¼²டிகள்

பொதுத் தீர்வை நாளுக்குப்பின் கடவுளின் அரவPப்பு

மாம்சத்தைத் தெரிந்து கொள்வது, சாத்தா¾த் தெரிந்து கொள்வதாகும்

இது நரக மிருகத்தின் நேரம்

இறுதியில் உலகம் நொறுங்கிப் போகும்

அநேக குருக்களின் வீழ்ச்சி

சேசுநாதர் எல்லாவற்றையும்  நடுத்தீர்க்க  இருக்கி<ர்

நரக மிருகத்தின் சுவாசம்

தீய மனித¾ப் பற்றிய  இசையாஸின் தீர்க்கதரிசனம்

வாளும் பசாசுக்களும்

சபிக்கப்பட்ட பகுத்தறிவுவாதம்;  அந்திக்கிறீஸ்து

பொதுத்தீர்வை நாள்

துன்மார்க்க¾ப் பற்றிய யோபின் தீர்க்கதரிசனம்: அந்திக் கிறீஸ்து

சமாதானத்திற்கு மா<ன போர் நிறுத்த உடன்பாடு

கிறீஸ்துநாதர் புதிய வல்லமையோடு ஆட்சி செலுத்தி, சுவிசே­த்தைப் போதிப்பார்

புதிய வேதபோதகத்தைப் பற்றிய மேலதிகச் செய்திகள்

துன்மார்க்கரின் தீர்வை

காட்சியாகமத்தின் ஜெயங்கொள்ளுகிறவர்கள்

காட்சியாகமத்தின் மறைவான மன்²

பரம இரகசியக் காட்டில் ஒரு வெற்றிடம்

அந்திக்கிறீஸ்துவைப் பற்றி மேலும் சில செய்திகள்

காட்சியாகமத்தின் இரண்டு சாட்சிகள்

இரண்டாம் உலகப்போர்:தொடக்கப் போர்களுள் ஒன்று

இரண்டு மிருகங்கள்

ஏழு வாதைகள்; பாபிலோன்;  வரப்பிரசாதத்தின் அருவிகள்

இரண்டு உயிர்த்தெழுதல்கள்

சரித்திர காலங்களின் ஒரு தெளிவான தொடர்

கடவுளை நேசிப்பதின் வல்லமை

நடுத்தீர்க்கிறவராகிய கிறீஸ்துநாதரின் விருதுக் கொடி

சமாதான காலமும், உலக முடிவும்

மனிதத்தனம்: ஜீவியத்தின் ஒரு கடந்துபோகிற நிä

ஆத்துமத்தைப் பற்றிய ஒரு நி¾வூட்டல்

வரப்பிரசாதம் அல்லது நரக மிருகம்

சிலுவையோடு இPந்திருங்கள், அல்லது பசாசுக்களாக மாறுங்கள்

வல்லமையுள்ளவர்கள் மீதான நடுத்தீர்வை

சமாதான காலத்தைப் பற்றி இன்னும் அதிக செய்திகள்

இரண்டாம் வருகையின் அடையாளங்கள்;  குறுகிய சமாதான காலத்தைப் பற்றிய அதிக விவரங்கள்

குற்றங்களில் எல்லாம் பெரிய குற்றம்

ஒரு நி¾வூட்டல்

ஒரு சாபம்

கடவுளின் நீதி; சமாதானத்தில் நடத்திச் செல்லும்படி கிறீஸ்துநாதரின் தோற்றம்

சாத்தானில் மக்களின் வளர்ச்சி, அந்திக் கிறீஸ்துவுக்கு அவர்க}த் தகுதியுள்ளவர்களாக்கும்

குறுகிய சமாதான காலத்தின்போது  உரோமைத் திருச்சபை

குறுகிய சமாதான காலத்திற்குப் பின்வரும் சாத்தானுடைய காலம்

படுகுழியின் வழியில் உள்ள மாயத் தோற்றங்கள்

கிறீஸ்துநாதரின் இரண்டாம் வருகையில் அவருடைய முன்¼²டிகளைப் பற்றிய அதிக செய்திகள்

கிறீஸ்துநாதரின் முன்¼²டிக}ப் பற்றி  இன்னும் அதிக செய்திகள்

நரக விலங்கிடமிருந்து விலகிப் போங்கள்

நடுத்தீர்வையின் நாளில் கிறீஸ்துநாதர்

ஆக்ஹேயின் தீர்க்கதரிசனத்தின் மீதான விளக்கம்

யூதாவின் கோத்திரம்

என் ஆட்டுக்குட்டிக} மேய்

பயனற்ற வி¼²தப்பிரியத்தின் மட்டில் எச்சரிக்கையாயிருங்கள்

விக்கிரக மேய்ப்பர்களின் இருண்ட காலத்திற்குப் பின் அவர்களது பொய்க் கொள்கைக}  கிறீஸ்துநாதர் சிதறடிப்பார்

தீர்வை நாளில் அரசரின் செங்கோல்

சேசுநாதரின் வல்லமையுள்ள திருநாமம்

இத்தாலியின் வீழ்ச்சி

மிக மோசமான ஒரு தப்பறைக்கு எதிராக

சாத்தானின் காலத்தைப் பற்றிய  தானியேலின் தீர்க்கதரிசனம்

தானியேல் 7-ல் காணப்படும் நான்கு மிருகங்கள்

குருக்கள் Vறீ அந்திக்கிறீஸ்து

இறுதி உயிர்ப்பின் காட்சி

முந்தின காட்சி பற்றிய சேசுவின் விளக்கம்

எசேக்கியேல் ஆகமத்திலிருந்து ஒரு தீர்க்கதரிசனம்

ஆன்மீக உவர் நிலங்களுக்கு எதிராக  ஜீவியத் தண்ணீர்கள்

ஆண்டவரிடம் வாருங்கள்

விசுவாசமின்மை புதுமைக}த் தடுக்கும்

சத்துருவின் அடையாளங்கள்;  சாத்தானின் கொடுமைகளின் வெள்ளம்

உலகம் கடவுளால் இழக்கப்படுகிறது, ஆ²ல் ஆத்துமங்கள் இன்னமும் இரட்சிக்கப்பட முடியும்

தமத்திரித்துவம் நமக்கு உதவ ஆயத்தமாக இருக்கிறது

நடுத்தீர்வையைப் பற்றிய ஒரு நி¾வூட்டல்

பூமியின்மீது கிறீஸ்துநாதரின் குரல்

கடவுளின் அறியப்படாத வீரநாயகர்கள்

அந்திக் கிறீஸ்துவின் காலத்திற்காக ஆயத்தமாகுங்கள்

தாங்களே விரும்பி பலியாகிறவர்களாக இருப்பதன் தேவை

கடவுளின் தீர்ப்பு பாரபட்சமற்றது

1950: இறுதிக் காலங்களின் பரிசுத்த ஆண்டு

புதுமைக}த் தேடுகிறவர்கள்

சேசுவின் வெளிப்பாடுக} மறுதலிப்போருக்கு ஐயோ கேடு!

குறிப்புகள்மரியாயே வாழ்க!

புத்தகம் கிடைக்குமிடம்:
மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை,
ரோசா மிஸ்திக்கா, 11/519, சகாயமாதாப்பட்டனம், இரண்டாவது தெரு, V.V.D. பள்ளி எதிரில், தூத்துக்குடி-628 002. போன்: 9487609983