புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

✠ ஞான ஒடுக்கப் பிரசங்கம் 1934

✠ இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் வாசகர்கள் படிக்க மட்டுமே! புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது போன்றவை அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறுபவர்கள் மீது section 13 of the Copyright Act 1957 சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.


எனது ஒரே அலுவல்.

ஈடேற்ற அலுவல் - மனிதனுடைய ஒரே அலுவல்.

ஈடேற்ற அலுவல் - அவனவன் தான் தானே முடிக்க வேண்டிய அலுவல்.

ஈடேற்ற அலுவல் - தாமதம் பொறாத ஒரு அலுவல்.

செபம் என்னும் நூலேணி.

மரணமே நல்ல உபதேசி.

மரணத்தில் உள்ள அதோ இதோ என்ற சந்தேகத்தில் பயங்கரம்.

மரணம் ஒறுத்துப் பாராமற் பண்ணும் பார அழிவில் பயங்கரம்.

மரணம் இனிமேல் மாற்றக் கூடாதபடி கட்டிவிடும் முடிவில் பயங்கரம்.

தன் சிலுவையைச் சுமந்துகொண்டு செல்லல்.

தனித் தீர்வையின் கணக்கு வரையறை.

தனித் தீர்வையின் கணக்கு ஒப்பிப்பு தப்பாமல் ஒரு நாள் நடக்கப் போகிறது.

தனித் தீர்வையின் கணக்கு ஒப்பிப்பு இனிமேல் இல்லை என்ற வரையறையோடு நடக்கப் போகிறது.

இல்லறக் கடமைகள் - புருஷனும் பெண்சாதியும்.

நரகத் தீர்வை காலாதி காலமும் தீராத கவலை.

பாவிகள் ஒருபோதும் நரகத்துக்குத் தப்பிக்கொள்ளமாட்டார்கள்.

பாவிகள் அக்கினித் தலத்திலே அடையப் போகிற கவலை ஊழியுள்ள காலமுந் தீராக் கவலை.Contributed to the publication of this book: Mr.SEUNG DOH LEE, Korea.