புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

✠ ஞான உபதேசக் கோர்வை 2

✠ இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் வாசகர்கள் படிக்க மட்டுமே! புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது போன்றவை அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறுபவர்கள் மீது section 13 of the Copyright Act 1957 சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.


ஆரம்பக் குறிப்புகள்

1-ம் பிரிவு - 1-ம், 2-ம், 3-ம் தேவகற்பனைகளின் பேரில் 

பொது வியாக்கியானம்


I. முதலாங் கற்பனை 


முதலாம் கற்பனை - 
வியாக்கியானம் (பொது விளக்கம்)

1. தேவ ஆராதனையின் தன்மையும், கடனும்

2. தேவ ஆராதனைக்கு விரோதமான பாவங்கள்

A. குருட்டுப் பக்தி

i. விக்கிரக ஆராதனை

ii. வீண் சாஸ்திரம்

iii. சகுன சாஸ்திரம்

iv. மாயம்

v. பில்லிசூனியம்

B. அவபக்தி

i. தேவ ஊழியத்தில் அசட்டைத்தனம்

ii. சர்வேசுரனைப் பரிசோதித்தல்

iii. தேவதுரோகம்

iv. சீமோனியம்

3. அர்ச்சியசிஷ்டவர்களின் வணக்கம்

சில வியாதியை அல்லது தீமையைப் போக்க வரம் பெற்றிருக்கும் அர்ச்சியசிஷ்டவர்கள்

4. படங்கள், சுரூபங்கள், திருப்பண்டங்களின் வணக்கம்II. இரண்டாங் கற்பனை 

பொது வியாக்கியானம்

1. சர்வேசுரனுடைய திருநாமத்தை வீணாய்ப் பிரயோகித்தல்

2. தேவதூஷணம்

3. சாபம்

4. பிரமாணம்

5. பொருத்தனை

A. வார்த்தைப்பாட்டின் தன்மை

B.    வார்த்தைப்பாட்டின் கடமை

C.    வார்த்தைப்பாடு நீங்கிப் போதல்III. மூன்றாங் கற்பனை

மூன்றாம் கற்பனை2-ம் பிரிவு - 4-ம், 5-ம் கற்பனைகளின் பேரில்

I. நாலாங் கற்பனை

1. பிள்ளைகளுக்குரிய கடமைகள்

2. கீழ்ப்பட்டவர்களுடைய கடமைகள்

3. பெற்றோருக்குரிய கடமைகள்

4. சமுசாரிகளுக்குரிய கடமைகள்

5. உறவினருக்குரிய கடமைகள்

6. அதிகாரிகளுக்குரிய கடமைகள்


II. ஐந்தாங் கற்பனை

ஐந்தாம் கற்பனை

1.  தற்கொலை

2.  பிறர் கொலை

3.  தனி யுத்தம்

4.  சரீரத் தீங்கு

5. ஆத்தும தீங்கு

6. ஐந்தாங் கற்பனை கற்பிப்பது3-ம் பிரிவு - 6-9ம், 7-10-ம், 8-ம் கற்பனைகளின்பேரில்

 I. 6-9-ம் கற்பனைகள்

1. பொது வியாக்கியானம்

2. வெளிப் பாவங்கள்

3. உட்பாவங்கள்

4. கற்புக்கு விரோதமான பாவங்களைப் பாவசங்கீர்த்தனத்தில் வெளிப்படுத்துதல்

5. ஆறாம் ஒன்பதாம் கற்பனைகளால் சர்வேசுரன்  நமக்குக் கற்பிக்கிறதென்ன? 

6. மோக பாவத்துக்கு உள்ளாகாதபடிக்குச் செய்ய வேண்டியதென்ன?   II. 7-ம் கற்பனை

1.  அநீதத்தின் தன்மையும், வகையும்

2.  உத்தரிப்பும் (திருடிய பொருளைத் திருப்பிச் செலுத்துதலும்), பரிகரிப்பும் (நஷ்ட ஈடு செய்தலும்)

3.  நெடும் அனுபவ உரிமை

4.  இரகசியமான பரிகரிப்பு  III. 10-ம் கற்பனை


பத்தாம் கற்பனை  IV. 8-ம் கற்பனை


எட்டாம் கற்பனை

1.  பொய்

2.  பொய்ச்சாட்சி

3.  பிறர் கீர்த்தியைக் கெடுத்தல்

     A. புறணி

     B. அவமரியாதை

     C. இழிவான எண்ணம்

4.  இரகசியம்4-ம் பிரிவு - திருச்சபைக் கட்டளைகளின்பேரில்


     I. முதலாங் கட்டளை

     II. இரண்டாம், மூன்றாம் கட்டளைகள்

1.  இரண்டாம் கட்டளை

2.  மூன்றாம் கட்டளை

     III. நான்காம் கட்டளை

1.  சுத்தபோசனம்

2.  ஒருசந்தி

     IV. ஐந்தாம் கட்டளை

     V. ஆறாம் கட்டளை

     VI. அனுபந்தம்: சுவிசே­ப் புத்திமதிகள்


5-ம் பிரிவு - பாவத்தின் பேரில்

I. தன்மை

II. ஜென்மப் பாவம்

III. கர்மப் பாவம்

1.  மனச்சாட்சி

2.  அவசியமானவைகள்

3.  சாவான பாவம்

     A. பொது வியாக்கியானம்

     B. அவசியமானவைகள்

             C. மகா கனமான பாவங்கள்

4.  அற்பப்பாவம்

5.  உடந்தையான பாவங்கள்

IV. தலையான பாவங்கள்

பொது வியாக்கியானம்

1.  ஆங்காரம்

2.  கோபம்

3.  மோகம்

4.  உலோபித்தனம்

5.  போசனப்பிரியம்

6.  காய்மகாரம்

7.  சோம்பல்

  V. தலையான பாவங்களுக்கு விரோதமான புண்ணியங்கள்


6-ம் பிரிவு - கிறீஸ்தவ புண்ணியத்தின்பேரில்:

விசுவாசம், நம்பிக்கை என்ற புண்ணியங்கள்

I. பொது வியாக்கியானம்

II. கிறீஸ்துவப் புண்ணியம்

1.  தன்மை

2.  வகை

III. தேவ சம்பந்தமான புண்ணியங்கள்

1.  விசுவாசம்

     A. பொது வியாக்கியானம்

     B. அவசியம்

             C. விஷயம்

     D.  போக்கடித்தல்

2.  தேவ நம்பிக்கை

     A. விஷயம்

     B. ஆதாரம்

             C. அவசியம்

     D. போக்கடித்தல்

     E. புண்ணியக் கிரியைகளின் அவசியம்


7-ம் பிரிவு - தேவ சிநேகப் புண்ணியம்

         A.  பொது வியாக்கியானம்

     B. சர்வேசுரன் மட்டிலுள்ள சிநேகம்

             C. தற்சிநேகம்

     D. பிறர் சிநேகம்


8-ம் பிரிவு - தர்மக் கிரியைகளின் பேரில்

1.  பொது வியாக்கியானம்

2.  ஆத்தும சம்பந்தமான தர்மக் கிரியைகள்

3.  சரீர சம்பந்தமான தர்மக் கிரியைகள்

4.  சுவிசே­ பாக்கியங்கள்

II. கிறீஸ்துவ நல்லொழுக்கத்துக்கடுத்த புண்ணியங்கள்

1.  பொது விளக்கம்

2.  விவேகம்

3.  நீதி

4.  மனத்திடம்

5.  மட்டுத்திட்டம்

6.  பலன்

III. பேறுபலன்

1.  பொது வியாக்கியானம்

2.  நீதிப் பேறுபலன்

3.  கிருபைப் பேறுபலன்மரியாயே வாழ்க!

புத்தகம் கிடைக்குமிடம்:
மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை,
ரோசா மிஸ்திக்கா, 11/519, சகாயமாதாப்பட்டனம், இரண்டாவது தெரு, V.V.D. பள்ளி எதிரில், தூத்துக்குடி-628 002. போன்: 9487609983