© இந்த இணையதளத்திலுள்ள கட்டுரைகளும், புத்தகங்களும் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ நரகம்

ஆன்ம இரட்சண்யத்திற்காக இந்த புத்தகத்தை நமது இணையதளத்தில் பதிவேற்ற அனுமதி தந்த மாதா அப்போஸ்தலர் சபைக்கும், சகோ.பால்ராஜ் அவர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்!
பதிப்புரிமை காரணமாக வேறு தளங்களில் வெளியிட அனுமதி இல்லை.

நரகம் - ஆசிரியர் உரை

நரகம் ஆவதென்ன?

1. சர்வேசுரனை இழந்து போகும் வேதனை.

          நித்தியத்திற்கும் கடவுளை இழந்து போன ஆத்துமத்தின் வேதனை.

          புனித தொன் போஸ்கோ கண்ட கனவு.

          தீர்க்கதரிசிகளின் வாயிலாக ஆண்டவர் எச்சரிக்கிறார்.

          நரக வேதனை பற்றி நம் ஆண்டவர் கூறிய வார்த்தைகள்.

2. ஐம்புலன்களின் வேதனை

          நரக நெருப்பு இவ்வுலக நெருப்பைப் போன்றதல்ல

          நரக நெருப்பின் அகோரம்


          கடுங்குளிர்


          காரிருள்

          கொடூரமான மனவுறுத்தல்

          பசாசுக்களோடு ஜீவித்தல்

          துர்நாற்றம்

          தீயவர்களின் கூட்டம்

          மோட்சவாசிகளின் அன்பை இழந்து போதல்

          அழுகின சரீரம்

          பசி, தாகம்

          நித்தியம்

4. நரகம் எண்பிக்கும் உன்னத தேவ நீதி!

5. நரகத்தில் விழும் ஆன்மாக்களின் எண்ணிக்கை

6. நரகத்தைப் பற்றி இன்னும் சில வேதாகம வாக்கியங்கள்: பழைய ஏற்பாடு

          நரகத்தைப் பற்றி இன்னும் சில வேதாகம வாக்கியங்கள்: புதிய ஏற்பாடு

7. ஒரு பாவி நரகத்திற்குத் தீர்வையிடப்படும் காட்சி!

8. நரகத்தைத் தவிர்க்கும் வழிகள்

          ஞான உபதேச அறிவு

          தேவத் திரவிய அநுமானங்கள்

          தேவ நற்கருணை


          திவ்விய பலி பூசை

          ஜெபம்


          தியானம்

          ஞான வாசகம்


          பாவ சோதனைகளை சரியான முறையில் எதிர்கொண்டு அவற்றை வெல்லுதல்

9. மரியாயின் மாசற்ற இருதயம்: நரகத்திலிருந்து ஆத்துமங்களைக் காப்பாற்றும் இறுதி உபாயம்


பாவிகளின் அடைக்கல செபம்

பத்துக் கற்பனைகள் - விளக்கம்

திருச்சபைக் கட்டளைகள் - விளக்கம்

தலையான பாவங்கள், தலையான புண்ணியங்கள், தேவத்திரவிய அனுமானங்கள்