இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ ஜெபத்தினாலும், தேவத்திரவிய அனுமானங்களாலும் ஆன்மா கடவுளை நோக்கித் தாவிச் செல்லத் துணை புரியும் அறிவுரைகள்

1. ஜெபம் செய்வது ஆன்மாவின் ஒரு தேவை

2. தியானம் செய்யும் முறை: தியானத்தின் முதல் பகுதியான தேவப் பிரசன்ன முயற்சி

3. தியான ஆயத்தத்தின் இரண்டாம் பகுதி: இறைவனின் உதவியை மன்றாடுவது.

4. தியான ஆயத்தத்திற்குரிய மூன்றாம் பகுதி: தியானிக்கும் வேத சத்தியத்தை மனக்கண்முன் கொண்டு வருதல்

5. தியானத்தின் இரண்டாம் பகுதி: நற்சிந்தனைகள்

6. தியானத்தின் மூன்றாம் பகுதி: நேச முயற்சிகளும் தீர்மானங்களும்

7. தியான முடிவு: ஞானப் பூச்செண்டு

8. தியானத்திற்கு மிகவும் உதவக் கூடிய சில அறிவுரைகள்

9. தியான நேரத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஞான வறட்சி 

10. காலையில் செய்ய வேண்டிய பக்தி முயற்சிகள்

11. மாலையில் செய்ய வேண்டிய நற்செயல்களும், ஆத்தும சோதனையும்

12. ஞான ஏகாந்தம்

13. நேச முயற்சிகள், மனவல்லய ஜெபங்கள், நல்லெண்ணங்கள்

14. திவ்ய பலிபூசை

15. வெளிப்படையான ஜெபங்களும், பக்திக்கடுத்த சடங்குகளும்

16. நாம் அர்ச்சியசிஷ்டவர்களை வணங்கி, அவர்கள் உதவியை நாட வேண்டும்

17. தேவ வார்த்தையை எவ்வாறு கேட்கவும், வாசிக்கவும் வேண்டும்.

18. தேவ ஏவுதல்களை நாம் எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்

19. பச்சாத்தாபமாகிய தேவத்திரவிய அனுமானம்

20. அடிக்கடி திவ்விய நன்மை வாங்கும் பக்தர்களின் ஞான முன்னேற்றம்

21. திவ்விய நன்மை வாங்கும் முறை