புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

✠ நித்திய ஞானமானவரின் சிநேகம்

✠ இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் வாசகர்கள் படிக்க மட்டுமே! புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது போன்றவை அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறுபவர்கள் மீது section 13 of the Copyright Act 1957 சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.


தமிழில் இந்தப் புத்தகம் இன்னும் அச்சிடப்படவில்லை. விசுவாசிகள் படித்து பயன்பெற மட்டுமே இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே பதிப்புரிமை காரணமாக வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கு அனுமதியில்லை.


நித்திய ஞானமானவரின் சிநேகம்
அர்ச். லூயிஸ் மரிய தெ மோன்போட்


நித்திய ஞானமானவரை நோக்கி ஜெபம்.

ஞான ஆகமம், ஆறாம் அதிகாரத்தில் தரப்பட்டுள்ளபடி இவ்வுலக ஆட்சியாளர்களுக்கு நித்திய ஞானமானவரின் அறிவுரைகள்!

தொடக்கக் குறிப்புகள்!

தேவ ஞானமானவரை நேசிப்பதற்கும், அவரைத் தேடுவதற்கும், அவரை அறிவது நமக்குத் தேவை!

நித்திய ஞானமானவரைப் பற்றிய அறிவைப் பெறும் கருத்தின் வரையறையும், பிரிவும்!

நித்திய ஞானமானவரின் மூலமும், உன்னதத் தன்மையும்!

பிதாவுடனான தொடர்பில் நித்திய ஞானமானவர்!

ஆத்துமங்களில் நித்திய ஞானமானவரின் செயல்பாடு!

உலக சிருஷ்டிப்பில் வெளிப்பட்ட தேவஞானமானவரின் அற்புத வல்லமை!

மனிதனின் சிருஷ்டிப்பில் வெளிப்பட்ட தேவஞானமானவரின் அற்புத வல்லமை!

தமது மனித அவதாரத்திற்கு முன் தேவ ஞானமானவரின் நன்மைத்தனம் மற்றும் இரக்கத்தின் அதிசயங்கள்!

மனித அவதாரம் நியமம் செய்யப்படுகிறது!

மனிதாவதாரத்திற்கு முந்திய காலம்!

நித்திய ஞானமானவரின் அதிசயத்திற்குரிய உன்னத நிலை!

தம்மையே மனிதர்களுக்குத் தர நித்திய ஞானமானவர் கொண்டுள்ள ஏக்கமுள்ள ஆசை!

நித்திய ஞானமானவரின் காதல் கடிதம்!

மனிதாவதாரமும், மரணமும், திவ்விய நற்கருணையும்!

மறுப்பவர்களின் நன்றியற்றதனம்!

உண்மையான ஞானத்தைத் தேர்ந்துகொள்ளுதல்!

உலக ஞானம்!

இயற்கையான ஞானம்!

ஞானமானவரைச் சொந்தமாகக் கொண்டிருப்போரின் ஆத்துமங்களில் அவரது அற்புத விளைவுகள்!

நித்திய ஞானமானவரின் மனித அவதாரம்!

மனுவுருவான ஞானமானவரின் வாழ்வு!

நித்திய ஞானமானவரின் வசீகரிக்கும் அழகும், வாக்குக் கெட்டாத சாந்த குணமும்!

நித்திய ஞானமானவரின் செயல்களில் அவரது சாந்தம்!

நித்திய ஞானமானவர் மோட்சத்தில் தொடர்ந்து சாந்தமுள்ளவராக இருக்கிறார்!

இரட்சிக்கப்பட விரும்பினால், நாம் விசுவசிக்கவும், கடைப்பிடிக்கவும் வேண்டிய நித்திய ஞானமானவரின் முக்கியமான வார்த்தைகள்!

நம்மீது கொண்ட நேசத்திற்காக நித்திய ஞானமானவர் தாம் அனுபவிக்கும்படி தேர்ந்து கொண்ட நம்ப இயலாத துயரங்களின் சுருக்கம்!

நித்திய ஞானமானவரது திருப்பாடுகளின் சூழ்நிலைகள்!

எத்தகைய மாபெரும் நேசத்தோடு அவர் துன்பப்பட்டார் என்பது பற்றி!

சிலுவையிலும், சிலுவையின் வழியாகவும் நித்திய ஞானமானவர் பெற்ற வெற்றி!

சிலுவையும் நாமும்!

தெய்வீக ஞானமானவரை அடையும் முதல் வழி: ஒரு வேகமுள்ள ஆசை!

தெய்வீக ஞானமானவரை அடையும் இரண்டாவது வழி: ஜெபம்!

சாலமோனின் ஜெபம்!

தெய்வீக ஞானமானவரை அடையும் மூன்றாவது வழி: ஒறுத்தல்!

ஒறுத்தலுக்குத் தேவைப்படும் பண்புகள்!

தெய்வீக ஞானமானவரை அடையும் நான்காவது வழி: தேவதாய் கன்னிமாமரியின் மீது நேசமுள்ள, உண்மையான பக்தி!

மரியாயின் மீது உண்மை பக்தி எதில் அடங்கியுள்ளது?

மரியாயின் திருக்கரங்களின் வழியாக, அவதரித்த ஞானமாகிய சேசுக்கிறீஸ்துநாதருக்குத் தன்னை ஒப்புக்கொடுக்கும் ஜெபம்!
இந்த புத்தகம் நமது இணையத்தில் வெளிவர உதவிய தூத்துக்குடி சகோ.ரோஜர் மொந்த்தினி அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...