✠ ஞான உபதேசக் கோர்வை 3

✠ இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் வாசகர்கள் படிக்க மட்டுமே! புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது போன்றவை அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறுபவர்கள் மீது section 13 of the Copyright Act 1957 சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.


ஆரம்பக் குறிப்புகள்

முதல் பிரிவு - தேவ வரப்பிரசாதத்தின் பேரில் 

I. பொது வியாக்கியானம்

II. தன்மை

III. வகை

1. தேவ இஷ்டப்பிரசாதம்

2. உதவி வரப்பிரசாதம்

3. இவ்விரண்டுக்குமுள்ள ஒற்றுமைகளும் வேற்றுமைகளும்


2-ம் பிரிவு - செபத்தின் பேரில்

I. பொது வியாக்கியானம்

II. பிரதான செபங்கள்

1.  கர்த்தர் கற்பித்த செபம்

  A. முகவுரை

B. சர்வேசுரனைச் சார்ந்த விண்ணப்பங்கள்

C. மனிதனைச் சார்ந்த விண்ணப்பங்கள்

D. முடிவு

2.  மங்கள வார்த்தை செபம்

A. கபிரியேல் மங்களம்

B. எலிசபெத்தம்மாள் வாழ்த்துதல்

C. மன்றாட்டு


3-ம் பிரிவு - தேவத்திரவிய அனுமானங்களின் பேரில் 

I. தன்மை

II. வகை

III. பலன்

IV. பெறுதல்

V. மூல பாகங்கள்


4-ம் பிரிவு - ஞானஸ்நானத்தின்பேரிலும், உறுதிப் பூசுதலின் பேரிலும்

I. ஞானஸ்நானம்

1.  பலன்

2.  அவசியம்

3.  பொருளும் வார்த்தைகளும்

4.  பரிசாரகன்

5.  அஞ்ஞானிகளுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தல்

6.  கொடுக்கும் விதம்

II. உறுதிப்பூசுதல்

1.  இஸ்பிரீத்துசாந்துவின் வரங்கள்

2.  இஸ்பிரீத்துசாந்துவின் கனிகள்


5-ம் பிரிவு

தேவ நற்கருணையைக் குறித்து

தேவ பிரசன்னத்தின் தன்மை


6-ம் பிரிவு

தேவநற்கருணை வாங்குதலின் பேரில்

1.  வாங்கக் கடமை

2.  அடிக்கடி நன்மை வாங்குதல்

3.  தேவநற்கருணை உட்கொள்வதற்கு ஆயத்தம்

A. ஆத்தும ஆயத்தம்

B. சரீர ஆயத்தம்

4.  நன்றியறிந்த தோத்திரம்

II. ஆசை நன்மை

III. தேவ நற்கருணைச் சந்திப்பு

IV. தேவ நற்கருணைக்குச் செலுத்த வேண்டிய வணக்கம்


7-ம் பிரிவு - திவ்விய பூசையின் பேரில்

I. பொது வியாக்கியானம்

II. தன்மை

III. ஏற்படுத்துகை

IV. நோக்கமும், கருத்துகளும்

V. பூசை காணுதல்
 

8-ம் பிரிவு - பச்சாத்தாபத்தின் பேரில்

I. பொது வியாக்கியானம்

II. பாவசங்கீர்த்தனத்தின் முயற்சிகள்

1.  ஆத்தும சோதனை


9-ம் பிரிவு - மனஸ்தாபத்தின் பேரில்

A. தன்மையும் அவசியமும்

B. வகை

C. ஒவ்வொன்றின் பலன்

D. எழுப்புதல்

3.  பிரதிக்கினையின் பேரில்

A. அவசியம்

B. விரிவு

C. பாவச் சமயம்

D. குணங்கள்
    

10-ம் பிரிவு - 4.  பாவசங்கீர்த்தனத்தின் பேரில்

A. பொது வியாக்கியானம்

B. தன்மை

C. பொருள்

D. சந்தேகமான பாவங்கள்

E. அற்பப் பாவங்கள்

F. நல்ல பாவசங்கீர்த்தனத்தின் குணங்கள்

G. கள்ளப் பாவசங்கீர்த்தனம்

H. பொதுப் பாவசங்கீர்த்தனம்

I. வீண் பாவசங்கீர்த்தனம்

J. மறந்துபோன பாவங்கள்

K. பாவசங்கீர்த்தன முத்திரை

L. செய்யும் முறை

M. பாவப்பொறுத்தல் ஆசீர்வாதம்

N. அதற்குப் பின் செய்யும் முயற்சி

5.  ஞான அபராதத்தின் பேரில்

6.  திருச்சபைப் பலன்களின் பேரில்

A. தன்மை

B. வகை

C. சம்பாதித்தல்


11-ம் பிரிவு - அவஸ்தைப்பூசுதல், குருத்துவம் ஆகிய இவ்விரண்டு தேவத்திரவிய அனுமானங்களின் பேரில்

I. அவஸ்தைப் பூசுதல்

1.  தன்மை

2.  பலன்

3.  பெறுதல்

4.  நிறைவேற்றுதல்

II. குருத்துவம்

1.  தன்மை

2.  பட்டங்கள்

3.  கடமைகளும், சுதந்தரங்களும்

4.  அதிகார வரிசை

5.  பரிசாரகன்

6.  பெறக் கூடியவர்கள்

7.  விசுவாசிகளின் கடமைகள்


12-ம் பிரிவு

I. மெய்விவாகத்தின் பேரில்

1.  தன்மை

2.  இலட்சணங்கள்

3.  செல்லுந் தன்மைக்கு அவசியங்கள்

A. புத்தி அறிவு

B. சம்மதம்

C. சாட்சிகள்

D. விக்கினங்கள்

i. மறியல்

ii. முறியல்

iii. விக்கினங்களை நீக்குதல்

4.  ஒழுங்குமுறைக்கு அவசியங்கள்

5.  கலியாண நிகழ்ச்சி

6.  சமுசாரிகளுடைய கடமைகள்

II. அருட்கருவிகளின் பேரில்மரியாயே வாழ்க!

புத்தகம் கிடைக்குமிடம்:
மாதா அப்போஸ்தலர்கள் சபை,
ரோசா மிஸ்திக்கா, 11/519, சகாயமாதாப்பட்டனம், இரண்டாவது தெரு, V.V.D. பள்ளி எதிரில், தூத்துக்குடி-628 002. போன்: 9487609983