✠ வாழும் ஜெபமாலை இயக்கம்

வாழும் செபமாலை இயக்கத்தின் தேசிய ஊக்குவிப்பாளர் 
சகோதரர் தனராஜ் ரொட்ரிகஸ்