புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

✠ ஞாயிறு பூசை சுவிசேஷ வாசகம்

✠ இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் வாசகர்கள் படிக்க மட்டுமே! புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது போன்றவை அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறுபவர்கள் மீது section 13 of the Copyright Act 1957 சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.


ஞாயிறு மற்றும் திருநாட் பூசையின் நிருபம், சுவிசேஷ வாசகங்கள்

ஆகமன காலத்தின் முதல் ஞாயிறு

ஆகமன காலத்தின் இரண்டாம் ஞாயிறு

ஆகமன காலத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறு

ஆகமன காலத்தின் நான்காம் ஞாயிறு


கர்த்தர் பிறந்த திருநாள் - முதற் பூசை

கர்த்தர் பிறந்த திருநாள் - இரண்டாவது பூசை

கர்த்தர் பிறந்த திருநாள் - மூன்றாவது பூசை

கர்த்தர் பிறந்த திருநாளுக்குப் பின்வரும் ஞாயிறு


விருத்தசேதனத் திருநாள்


சேசுவின் திருநாமத்தின் திருநாள்


மூன்று இராஜாக்கள் திருநாள்


திருக்குடும்பத் திருநாள்


மூன்று இராஜாக்கள் திருநாளுக்குப் பின்வரும் முதல் ஞாயிறு

மூன்று இராஜாக்கள் திருநாளுக்குப்பின் வரும் இரண்டாவது ஞாயிறு

மூன்று இராஜாக்கள் திருநாளுக்குப்பின் வரும் மூன்றாம் ஞாயிறு

மூன்று இராஜாக்கள் திருநாளுக்குப்பின் வரும் நான்காம் ஞாயிறு

மூன்று இராஜாக்கள் திருநாளுக்குப்பின் வரும் ஐந்தாம் ஞாயிறு

மூன்று இராஜாக்கள் திருநாளுக்குப்பின் வரும் ஆறாம் ஞாயிறு


சப்தரிகை ஞாயிறு (தபசு காலத்துக்கு முன் வரும் மூன்றாம் ஞாயிறு)


சடிகை ஞாயிறு (தபசு காலத்துக்கு முன் வரும் இரண்டாம் ஞாயிறு)


பஞ்சுகை ஞாயிறு (தபசு காலத்துக்குமுன் வரும் முதல் ஞாயிறு)


விபூதித் திருநாள்


தபசு காலத்தின் முதல் ஞாயிறு

தபசு காலத்தின் இரண்டாம் ஞாயிறு

தபசு காலத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறு

தபசு காலத்தின் நான்காம் ஞாயிறு

திருப்பாடுகளின் முதல் ஞாயிறு

திருப்பாடுகளின் இரண்டாம் ஞாயிறு


பெரிய திங்கள்

பெரிய செவ்வாய்

பெரிய புதன்

பெரிய வியாழன்

பெரிய வெள்ளிக்கிழமை

பெரிய சனி


உயிர்த்த திருநாள் - பாஸ்கு காலம்

உயிர்த்த திருநாளுக்குப் பின்வரும் முதல் ஞாயிறு

உயிர்த்த திருநாளுக்குப் பின்வரும் இரண்டாம் ஞாயிறு

உயிர்த்த திருநாளுக்குப் பின்வரும் மூன்றாம் ஞாயிறு

உயிர்த்த திருநாளுக்குப் பின்வரும் நான்காம் ஞாயிறு

உயிர்த்த திருநாளுக்குப் பின்வரும் ஐந்தாம் ஞாயிறு


கர்த்தர் பரலோகத்திற்கு எழுந்தருளின திருநாள்

கர்த்தர் பரலோகத்திற்கு எழுந்தருளின திருநாளுக்குப் பின்வரும் ஞாயிறு


இஸ்பிரீத்து சாந்துவின் திருநாள்


அர்ச். தமதிரித்துவத்தின் திருநாள்


திவ்விய நற்கருணைத் திருநாள்


சேசுவின் திரு இருதயத் திருநாள்


இஸ்பிரீத்து சாந்துவின் திருநாளுக்குப் பின்வரும் முதல் ஞாயிறு

இஸ்பிரீத்து சாந்துவின் திருநாளுக்குப் பின்வரும் இரண்டாம் ஞாயிறு

இஸ்பிரீத்து சாந்துவின் திருநாளுக்குப் பின்வரும் மூன்றாம் ஞாயிறு

இஸ்பிரீத்து சாந்துவின் திருநாளுக்குப் பின்வரும் நான்காம் ஞாயிறு

இஸ்பிரீத்து சாந்துவின் திருநாளுக்குப் பின்வரும் ஐந்தாம் ஞாயிறு

இஸ்பிரீத்து சாந்துவின் திருநாளுக்குப் பின்வரும் ஆறாம் ஞாயிறு

இஸ்பிரீத்து சாந்துவின் திருநாளுக்குப் பின்வரும் ஏழாம் ஞாயிறு

இஸ்பிரீத்து சாந்துவின் திருநாளுக்குப் பின்வரும் எட்டாம் ஞாயிறு

இஸ்பிரீத்து சாந்துவின் திருநாளுக்குப் பின்வரும் ஒன்பதாம் ஞாயிறு

இஸ்பிரீத்து சாந்துவின் திருநாளுக்குப் பின்வரும் பத்தாம் ஞாயிறு

இஸ்பிரீத்து சாந்துவின் திருநாளுக்குப் பின்வரும் பதினொன்றாம் ஞாயிறு

இஸ்பிரீத்து சாந்துவின் திருநாளுக்குப் பின்வரும் பன்னிரெண்டாம் ஞாயிறு

இஸ்பிரீத்து சாந்துவின் திருநாளுக்குப் பின்வரும் பதிமூன்றாம் ஞாயிறு

இஸ்பிரீத்து சாந்துவின் திருநாளுக்குப் பின்வரும் பதிநான்காம் ஞாயிறு

இஸ்பிரீத்து சாந்துவின் திருநாளுக்குப் பின்வரும் பதினைந்தாம் ஞாயிறு

இஸ்பிரீத்துசாந்துவின் திருநாளுக்குப் பின்வரும் பதினாறாம் ஞாயிறு

இஸ்பிரீத்துசாந்துவின் திருநாளுக்குப் பின்வரும் பதினேழாம் ஞாயிறு

இஸ்பிரீத்து சாந்துவின் திருநாளுக்குப் பின்வரும் பதினெட்டாம் ஞாயிறு

இஸ்பிரீத்து சாந்துவின் திருநாளுக்குப் பின்வரும் பத்தொன்பதாம் ஞாயிறு

இஸ்பிரீத்து சாந்துவின் திருநாளுக்குப் பின்வரும் இருபதாம் ஞாயிறு

இஸ்பிரீத்து சாந்துவின் திருநாளுக்குப் பின்வரும் இருபத்தியொன்றாம் ஞாயிறு

இஸ்பிரீத்து சாந்துவின் திருநாளுக்குப் பின்வரும் இருபத்தியிரண்டாம் ஞாயிறு

இஸ்பிரீத்து சாந்துவின் திருநாளுக்குப் பின்வரும் இருபத்திமூன்றாம் ஞாயிறு

இஸ்பிரீத்துசாந்துவின் திருநாளுக்குப் பின்வரும் இருபத்திநான்காம் ஞாயிறு


அர்ச். சவேரியார் திருநாள்

தேவமாதா ஜென்மப் பாவமில்லாமல் உற்பவித்த திருநாள்

அர்ச். தோமையார் திருநாள்

அர்ச். மாசில்லாக் குழந்தைகள் திருநாள்

சுத்திகரத் திருநாள்

லூர்து மாதா திருநாள்

அர்ச். சூசையப்பர் திருநாள்

தொழிலாளர் அர்ச். சூசையப்பர் திருநாள்

அர்ச். அந்தோனியார் திருநாள்

அர்ச். இராயப்பர், சின்னப்பர் திருநாள்

அர்ச். இஞ்ஞாசியார் திருநாள்

மாதாவின் ஆரோபணத் திருநாள்

மரியாயின் மாசற்ற இருதயத் திருநாள்

பரிசுத்த கன்னிமரியம்மாள் பிறந்த திருநாள்

வியாகுலமாதா திருநாள்

ஜெபமாலை மாதா திருநாள்

கிறீஸ்து இராஜா திருநாள்

சகல புனிதர்களின் திருநாள்

உத்தரிக்கிற ஆத்துமாக்கள் திருநாள்

அப்போஸ்தலர்களின் திருநாள்

அர்ச். பாப்புமார்களின் திருநாள்


திருமண பூசை


மரித்தோருக்காக பூசை