இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✠ செப்டம்பர் மாத அர்ச்சியசிஷ்டர்கள்

செப்டம்பர் 01 - அர்ச். ஜிலெஸ்

செப்டம்பர் 02 - அர்ச். ஸ்டீபன்

செப்டம்பர் 03 - அர்ச். சின்ன சிமியோன்

செப்டம்பர் 04 - அர்ச். விற்றர்போரோசம்மாள்

செப்டம்பர் 05 - அர்ச். லாரென்ஸ் ஜுஸ்டினியன்

செப்டம்பர் 06 - அர்ச். பாம்போ

செப்டம்பர் 07 - 

செப்டம்பர் 08 - 

செப்டம்பர் 09 - 

செப்டம்பர் 10 - 

செப்டம்பர் 11 - 

செப்டம்பர் 12 - 

செப்டம்பர் 13 - 

செப்டம்பர் 14 - 

செப்டம்பர் 15 - 

செப்டம்பர் 16 - 

செப்டம்பர் 17 - 

செப்டம்பர் 18 - 

செப்டம்பர் 19 - 

செப்டம்பர் 20 - 

செப்டம்பர் 21 - 

செப்டம்பர் 22 - 

செப்டம்பர் 23 - 

செப்டம்பர் 24 - 

செப்டம்பர் 25 - 

செப்டம்பர் 26 - 

செப்டம்பர் 27 - 

செப்டம்பர் 28 - 

செப்டம்பர் 29 - 

செப்டம்பர் 30 -