புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

✠ கத்தோலிக்க வேத விளக்கம்

இஃது மிகுந்த கீர்த்திப் பெயர்பெற்ற மெய்ம்மறைப் போதக வீரமாமுனிவர் என்னுஞ் சேசுசபைக் குருவாகிய இராஜரிஷி தைரியநாத சுவாமியார் அவர்களால் அருளிச்செய்யப்பட்டது.


பாயிரம்.

1 புறச்சமயம் முளைத்த வகை.

2 புறச்சமய விபரீதம்.

3 மோக்ஷவாசிகள் வணக்க விளக்கம்.

4 தேவமாதா ஆராதனை விளக்கம்.

5 சொன்ன வணக்கப் பழமை.

6 சுரூப வணக்க விளக்கம்.

7 சுரூப வணக்கப் பழமை.

8 திருச்சபை கற்பனை விளக்கம்.

9 திருச்சபை வழுவாமை.

10  உரோமான் திருச்சபை விளக்கம். 1

10  உரோமான் திருச்சபை விளக்கம். 2

11 உத்தரிக்கிற ஸ்தல விளக்கம். 1

11 உத்தரிக்கிற ஸ்தல விளக்கம். 2

12 தேவத்திரவிய அநுமானங்கள் பொது விளக்கம்.

13 தேவத்திரவிய அநுமானங்கள் தனி விளக்கம். 1

13 தேவத்திரவிய அநுமானங்கள் தனி விளக்கம். 2

14 தேவநற்கருணை விளக்கம். 1

14 தேவநற்கருணை விளக்கம். 2

15 பூசை விளக்கம். 1

15 பூசை விளக்கம். 2

16 தேவ வாக்கிய விளக்கம்.

17 வேத முத்திரையாகிய புதுமை விளக்கம். வேதசாட்சி அருளானந்த சுவாமியால் விளங்கின புதுமைகள்.

18 வேத விளக்க நிலைமை.📖 கத்தோலிக்க பேதகமறுத்தல்