அடிப்படை ஞானோபதேசம்

01  ஞானோபதேசமும் அதன் பயனும்!

02 அர்ச்சியசிஷ்ட சிலுவை மந்திரம்!

03  சர்வேசுரன் (கடவுள்) இருக்கிறாரா?

04 கடவுளும், அவரது சுபாவமும், சாராம்சமும், இலட்சணங்களும்!

05 அரூபி என்ற முறையில் கடவுளின் சுபாவம் (சர்வேசுரன்  சரீரமில்லாமலிருக்கிறார்)

06 அனைத்தையும் காண்பவரும், எங்கும் வியாபித்திருப்பவரும், சர்வ வல்லபரும், பரிபூரண ஞானமுள்ள சர்வேசுரன்

07 தேவ பராமரிப்பும், தீமையின் பிரச்சினையும்

08 கடவுளின் நன்மைத்தனம், இரக்கம், பொறுமை, நீதி

09 பரிசுத்த தமத்திரித்துவம்

10 பிதாவினுடையவும், சுதனுடையவும், இஸ்பிரீத்துசாந்துவுடையவும் நாமத்தினாலே

11 உலக சிருஷ்டிப்பு

12 நல்ல சம்மனசுக்களும் கெட்ட சம்மனசுக்களும்!

13 சம்மனசுக்களின் இயல்பு!

14 சம்மனசுக்களின் படைப்பு!

15 நவவிலாச சம்மனசுக்கள்!