இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

அர்ச் சூசையப்பர் கலம்பகம் - வியப்பு

நேரிசை வெண்பா

எவ்வுயிரு மீன் றவனை என் மகனென் றேந்தி எண் ணூர்
கவ்வி நின்றா னோர் முனிவன் கண்டுகொண்டேன் - செவ்விபெறுந்
தன் மனையா ளோ கன்னி தானோ பெருந்த வசி
என்ன புதுமை? இது.