புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

அர்ச் சூசையப்பர் கலம்பகம் - குறம்

ஆறுசீராசிரிய விருத்தம்.

காலமெலாங் குறி தெரிவேன் மடந்தையரே! மருந்தறிவேன்
கருத்துத் தேர்வேன்
சால மெலாந் தெரிந்தாரைப் புறங்காண்பேன் கூடைமுறக்
தனித்துச் செய்வேன்
கூல மெலாம் பொன் கொழிக்கு நதிபுடைசூழ் எண்ணூர் வாழ்
குறத்தி நானே
தாலமெலாங் கு றம்பாடி வருமென்னைக் கேட்டதெல்லாஞ்
சாற்று வேனே.