புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

அர்ச் சூசையப்பர் கலம்பகம் - மதியொடு உசாவல்

பததடியான் வந்த - பஃறொடை வெண்பா.

தவளமால் சங்கந் தனித்தனியே யூர்ந்து
பவள மால் பூங்கொடியின் பந்தரின் கீழ்ப்போய்
முத்தீனுஞ் செந்நெல் முளை விதைத்த பண்ணை வாய்க்
கொத்தீனும் பாக்குக் குலைசாய்த் தெழில்வாளை
வெள்ளத்தி னூடே விளையாடு மெண் ணூர் வாய்
உள்ளத்தினாலும் உரையாலும் போற்றொண்ணா
வள்ளலார் மீது மயலாகி மாமதியே!
உள்ளவனப்பும் ஒடுங்கக் கலைதேய்ந்து
நின்றாயோ? என்போல நீளிரவு தூங்காமல்
அன்றாடம் விண்மேல் அலைந்து.