புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

திரித்துவஸ்துதி

சர்வேஸ்வராய நம.


மெய்யெழுத்திலாச் செய்யுள்

திரைவள ருலகொடு தினகர னொளிமிகு
மரியந லுடுசசி யருமுயி ரினையன
தருபல நவமுறு சருவப ரமனிரு
திருமல ரடியிணை சிரமணி குவமே.