புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

திருக்காவலூர்த் திருப்பதிகம் - நேரிசை வெண்பா

கதியாய் அடைக்கலமாய்க் காவலூரென்னும் 
பதிவாழும் தாய்க்கோர் பதிகம் -துதியாகப் 
பூவிலே யான்பாடப் பூவையவள் சேயெனது 
நாவிலே நிற்கும் நயந்து